Det er en økning i antall avvik knyttet til vold og trusler rapportert i skolene. I 2022 ble det meldt om 284 tilfeller, mens det var 235 i 2021. I en utredning til politikerne i utvalg for oppvekst og kultur skriver skolesjefen at det er en markant økning i avvik fra januar 2023 og fram dags dato med 139 tilfeller. Det er nesten halvparten av fjoråret bare på årets første tre måneder.

Barneskolene melder flere avvik enn tidligere, og på alle klassetrinn. Avviksrapporteringen er et godt analyseverktøy i arbeidet videre med temaet. Det er behov for å få bedre innsikt i hva skolen og de ansatte trenger av systemkompetanse, veiledning og opplæringsstøtte i konkrete saker.

Vold og trusler i skolen, både mot elever og mot ansatte, har vært et tema i flere år etter at det ble oppdaget en økning. Utdanningsforbundet gjennomførte en ny undersøkelse om vold og trusler rettet mot lærere i 2022. Undersøkelsen viste at vold og trusler er økende i skolen. Lærerne trekker blant annet fram to viktige faktorer som kan være gode tiltak for å forebygge og følger opp elever som utøver vold og trusler: Kompetanseheving og styrking av skolens ressurser.

Må øves på håndtering av vold

Denne uken møtes politikerne i utvalg for oppvekst og kultur for å diskutere hva som kan gjøres. Kommunedirektøren foreslår at det opprettes en partssammensatt gruppe for å jobbe med tema. Ifølge skolesjef Irene Jørgensen forteller at både Utdanningsforbundet, vernetjenesten og skolelederne sier det er behov for mer kompetanse som et tiltak for å forebygge og håndtere elever med utagerende atferd.

I april settes det opp tre heldagskurs som tar for seg forebygging, risikohåndtering, konfliktdempende kommunikasjon og ettervern, samt noen praktiske øvelser knyttet til og beskyttelse mot vold. Til sammen vil rundt 60 ansatte fra skole, SFO, PPT, Læringssenteret, andre aktuelle, gjennomføre dette basiskurset. Kursdeltakerne skal primært være ansatte som jobber tettest rundt elever med utfordrende atferd. Leder skal delta. Skolesjefen påpeker at øvelser er svært viktige.

– Forebygging og håndtering av vold og trusler i skolen kan ikke løses gjennom foredrag, bøker og e-læring alene. Opplæringen som gis, er ofte teoretisk uten at det gjennomføres praktiske øvelser. For å jobbe forebyggende og samtidig håndtere utfordrende elevatferd, må det settes av tid og ressurser til trening og øving. Videre må det rigges for gode team med kompetente voksne, som kan gripe inn hvis det oppstår alvorlige konfrontasjoner, skriver hun.

Ikke nok kompetanse

Tilbakemelding fra skolene er derimot at det ikke er ressurser til å jobbe på denne måten. De er behov for flere lærere med spesialpedagogisk kompetanse for å møte de utfordringene som skolene står overfor. Samtidig er det slik at lærerne ofte blir oftest stående alene med de alvorlige atferdsproblemene. Det vil det være en styrking å få flere yrkesgrupper inn i skolen, fordi skolen ikke har kapasitet, eller spesialkompetanse til å møte slike utfordringer.

– Trusler og vold er uakseptabelt – uansett hvor det forekommer og uansett hvem som er utøveren. Likevel kan det skje at barn og unge utagerer mot både medelever og mot voksne. Håndtering av disse utfordringene er krevede, og kan føre til store følelsesmessige og arbeidsmiljømessige omkostninger for de involverte, og for skolen totalt sett, skriver skolesjefen.

Kommunedirektøren påpeker at bekymringen som hovedtillitsvalgte og vernetjenesten beskriver om arbeidsmiljøet for ansatte i skolen tas på stort alvor.

– Dette relateres til elever som står i utfordrende situasjoner, som igjen gir et utrygt skolemiljø for medelever og et utrygt arbeidsmiljø for ansatte. Dette er bekymringsfullt både ut fra et elevperspektiv og ut fra ansatte sitt arbeidsmiljø, påpeker skolesjefen og understreker behovet for en oppdatert plan for å håndtere vold og trusler i skolen.