Gå til sidens hovedinnhold

– Vi risikerer at mangelen på plasser blir en ond sirkel, hvor pasientene ved utskrivning har et enda større omsorgsbehov enn de hadde i utgangspunktet

– Det er åpenbart at Sola har for få sykehjemsplasser. Vi vil derfor forsere åpning av nye nødvendige sykehjemsplasser, skriver Ap-politiker Hilde Løland i dette leserbrevet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi i Arbeiderpartiet stiller oss bak interpellasjonen fra MDG. Jeg har selv bakgrunn som avdelingssykepleier på SUS, og kjenner godt til problematikken rundt utskrivningsklare pasienter til Sola kommune. Som det blir påpekt i interpellasjonen, så opptar disse pasientene plasser som skulle vært brukt til behandling av andre pasienter. Bak dette antallet og ventelistene, skjuler det seg mennesker med behov som ofte ikke blir tilstrekkelig imøtekommet.

Å være utskrivningsklar pasient på SUS innebærer i praksis at du kan flyttes «hvor som helst». Disse pasientene risikerer å måtte flyttes flere ganger. Selv om de har et rehabiliteringsbehov eller er demente og bør skjermes for for mye stimuli, er det disse pasientene som må «vike» når pasienter som er i aktiv behandling trenger plass. Pasienter som blir liggende og vente på denne måten, blir derfor ofte dårligere i ventetiden. Ikke sjeldent opplever vi at pasienten må bli lenger på sykehuset fordi det oppstår en lungebetennelse, eller at pasienten går inn i et akutt delir. Ikke minst er det en risiko for at pasienten kommer for sent i gang med rehabilitering. God og hensiktsmessig rehabilitering gir økt livskvalitet, og virker forebyggende mot ytterligere sykdomsutvikling og reinnleggelse i sykehus/sykehjem. Man risikerer altså at mangelen på plasser blir en ond sirkel, hvor pasientene ved utskrivning har et enda større omsorgsbehov enn de hadde i utgangspunktet.

Det er heller ingen tvil om at dette får ringvirkninger for mange andre pasienter i kommunen. I mange tilfeller blir syke eldre ivaretatt av pårørende over lang tid uten at kommunehelsetjenesten er involvert. Den dagen det ikke lenger er tilstrekkelig, er pasienten ofte dårlig og har et stort omsorgsbehov. Disse går da fra å ikke være «i systemet» til å oppfylle alle krav om sykehjemsplass. Det finnes dessverre konkrete eksempler i vår kommune på at sterkt pleietrengende eldre med behov for kontinuerlig tilsyn, bor i månedsvis på upersonlige korttidsrom. Pårørende forteller om det de opplever som en overhengende «trussel» om at mor eller far skal sendes hjem. Argumentet er at vurdering skal baseres på erfaring, og at man skal «se om det går». Pårørende opplever da at de ikke blir hørt.

Det gjør sterkt inntrykk å høre pårørende fortelle at mor føler seg som en byrde på sykehjemmet. Selv om de ansatte ikke kan klandres, oppleves det uverdig for pasient og pårørende.

Vi er i aller høyeste grad for at Sola kommune skal være en «hjem – kommune», men det er da svært viktig at det legges til rette for at beboerne føler seg trygge og ivaretas på en forsvarlig måte.

I hjemmesykepleien går de ansatte på akkord med klokka. Oppgaver det ikke er gjort vedtak på, kan på grunn av tidspress ikke gjennomføres. Pasienter og pårørende opplever at det er forskjellige personer som kommer hver eneste dag. Selv om det arbeider mange fantastiske, flinke personer i både sykehjem og hjemmesykepleie i Sola blir det da vanskelig å oppnå kontinuitet og god oppfølging. Dette synliggjør behovet for å innføre en heltidskultur i kommunen. Vi må ha fokus på fagutvikling og ikke minst stabilisering av kompetanse. For å fremme rekruttering og sikre nødvendig kompetanse, må sykepleiere/helsefagarbeidere få tid til å jobbe fagrettet. Det må legges til rette for videreutdanning av sykepleiere/helsefagarbeidere, samt mulighet for opparbeidelse av faggrupper. På denne måten opparbeides økt lojalitet overfor både arbeidsplass og pasienter – de ansatte får eierskap til sitt arbeid, og viktigst av alt: pasientene får optimal behandling. Dette oppnås best med hele og faste stillinger.

Det er åpenbart at Sola har for få sykehjemsplasser. Vi vet at folk lever stadig lengre med komplisert sykdom, og vi har hatt en stor utbygging av blant annet boligblokker i kommunen de siste årene. Det er derfor grunn til å tro at vi vil ha en reell økning av behovet for sykehjemsplasser i fremtiden.

Vi vil derfor forsere åpning av nye nødvendige sykehjemsplasser.

Pårørende har også gitt uttrykk for at de savner informasjon om hvilke tilbud og muligheter som finnes i kommunen. Kommunen bør derfor innføre en kartleggings- og informasjonstjeneste som retter seg mot de yngste eldre og deres pårørende. Dette er et viktig ledd i forhold til forebygging. Kanskje kan enkle grep i tidlig fase av alderdommen, forebygge at eldre får store omsorgsbehov senere? Kommunen må øke fokuset på forebygging, og dette er et tema Arbeiderpartiet vil løfte fram i Utvalg for levekår.

Kommentarer til denne saken