Kompetanse på gjennomføring av store, komplekse prosjekt er viktig for realisering av regjeringens Klimaplan frem mot 2030. Omstillingen Norge skal gjennomføre møter vi i aller høyeste grad i Sola kommune som har en stor olje- og gassnæring, jordbruksproduksjon og er et trafikknutepunkt for Nord-Jæren.

Alle må bidra hvis vi skal løse klimautfordringene i samfunnet – og det er viktig for Høyre å gjøre ord til handling uten av vi drastisk kutter i velferd og verdiskaping. Klimaplanen er en tøff, men realistisk plan for omstilling. Den gir konkrete virkemidler til å redusere utslipp fra transport, avfall, jordbruk og industri. Dette er næringer og virksomheter som er sentrale i Sola kommune.

Kompetanse på gjennomføring

Vår region har en unik kompetanse som er viktig for å klare omstillingen til et lavutslippssamfunn. Olje- og gassindustrien har løst store, komplekse utbyggingsprosjekter. Norske oljebedrifter har vært en drivkraft for teknologiutvikling internasjonalt. Denne kompetansen er nødvendig for å klare omstillingen.

Klimaplanen stiller krav, legger til rette for satsing på ny teknologi og gjør det mer lønnsomt å velge klimavennlig. Prinsippet er at forurenser betaler. Et viktig tiltak er at CO₂ avgiften gradvis skal økes til 2000kr/tonnet mot 2030. Det gir næringslivet forutsigbarhet.

Videre må vi utvikle gode løsninger for avkarbonisering ved fangst og lagring av CO₂, samt mer fornybar energiproduksjon. Hvilken teknologi som er den beste til å produsere energi med absolutt laveste utslipp vet vi ikke enda. Det gjøres mye spennende innen for eksempel hydrogen, samt fangst og lagring av CO₂.

Vi må skape robuste løsninger som takler elektrifisering av all transport på vei, sjø og i luften. Vi høster allerede erfaringer fra elektrifiseringsprosjektet Elnett21, der både Risavika Havn og Stavanger Lufthavn, Sola, bidrar sammen med Lyse Elnett, Smartly og Forus Næringspark. Å samarbeide på tvers er noe Solabuen er god på! Historien har vist at vi klarer å skape muligheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt med den evnen.

Nye jobber

Over tid vil olje- og gassindustrien bli en mindre viktig inntektskilde for AS Norge, men vi kan ikke avvikle over natten, slik MDG tar til orde for. Vi skal bruke inntekter, erfaringer og kompetanse til å bygge klimavennlige løsninger. Norge har et lite hjemmemarked, og skal vi lykkes må vi samarbeide, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Ved å bidra med løsninger og kompetanse i internasjonale verdikjeder, skaper vi nye jobber og verdier i et lavutslippssamfunn.

Vi vil påstå at det krever jærsk entreprenørånd og god gjennomføringsevne å gjøre ord til handling. Det har Sola masse av!