Leserbrev: Sola KrF presenterte sitt alternative budsjett i formannskapet tirsdag 23. november. Våre hovedfokus var helse- og eldre, barn unge, og frivillighet. Et mindretallsbudsjett blir ikke vedtatt, men gir viktige signaler inn i Sola-politikken, og viser tydelig hvordan sentrumspartiet KrF prioriterer.

KrF ønsker en tydelig retning og helhetstenkning i eldreomsorgen. I vårt budsjett er det en linje fra hjemmetjenester til omsorgsboliger og videre til sykehjem. Dette må ses i sammenheng, og vårt budsjett viser dette klart.

Det snakkes en del om «eldrebølgen». Det kan høres ut som et negativt problem som kommer over oss. Nei, slik er det ikke. Eldre er en viktig del av befolkning med store ressurser. En del sliter med helsen og har behov for ulike grad av helsetjenester, og i forhold til dette er det behov for ulike gode løsninger og tilbud.

For det første vil vi forsterke hjemmetjenestene med ytterligere med 2–4 nye stillinger i perioden utover kommunedirektørens budsjettforslag som inneholdt fire nye stillinger, altså totalt åtte stillinger. En styrket hjemmetjeneste betyr at flere kan bo hjemme, og får bedre oppfølging uten for mye tidspress, og helst at ikke for mange forskjellige skal følge opp samme person.

For det andre haster det å utvikle Helsekvartalet med omsorgsboliger eller serviceboliger. Det er politisk enighet i Sola kommune om dette behovet, og KrF har vært en pådriver i dette gjennom mange år og vi viser i vårt budsjett stor vilje til komme i gang. Vi vil framskynde oppstarten av dette, og setter i sitt budsjett av midler til prosjektering samt rivning av eiendommen på gamle Soltun-tomten allerede neste år.

I vårt budsjett er det også satt av betydelige midler til bygging, selv om dette ikke er eksakt, da kommunen her ønsker partnere både innen privat og ideell virksomhet. Vi ber kommunedirektøren intensivere arbeidet med å planlegge dette, og se på muligheter for ulike modeller og ulike typer samarbeid med det offentlige, næringslivet og ideelle organisasjoner. En leilighet, selveiet eller leiet, med tilgjengelige servicefunksjoner etter behov, vil være et meget godt alternativ for mange. Selv med gode hjemmetjenester kan det bli for mye for noen å bo i enebolig når helsen skranter, men egen omsorgs- eller serviceleilighet kan være midt i blinken. I et slikt bygg vil det være rom for mange funksjoner og aktiviteter for ulike interesser og behov, og ikke minst nærhet til Sola Sentrum.

For det tredje er det selvsagt behov for sykehjem som en viktig og prioritert del av vårt helsetilbud, og vi er stolt av våre sykehjem med sine dyktige personale. Det er noe ledig kapasitet ved nye Soltun som vil bli tatt i bruk etter hvert som behovet er der. Sykehjemsplasser skal være der for de som trenger det, men større satsing på hjemmetjenester og omsorgsboliger vil føre til redusert behov for å bygge ut nye sykehjemsplasser i framtiden.

KrF mener at en enda mer bevisst satsing på denne linjen; hjemmetjenester – omsorgsboliger – sykehjemsplasser, vil dekke ulike behov for en viktig del av vår kommune og befolkning, og denne tydelige retningen kommer fram i våre prioriteringer i budsjettet.