Frp prioriterer det viktigste først. Vi tar den økonomiske situasjonen på alvor og trygger fylkeskommunens drift med styrket driftsresultat, lavere låneopptak og satsing på ungdommen. En vil likevel se at våre prioriteringer gir oss rom for tydelige satsinger på de viktigste oppgavene, til tross for at Frp mener fylkeskommunen er et overflødig forvaltningsnivå.

Vi vil gjøre ungdommene i Rogaland til budsjettvinnere. Vi har troen på positive incentiv, ikke tvang. Derfor foreslår vi å senke aldersgrensen for ungdomskort til 14 år og styrke ungdomskortet ved å senke prisen til 249 kroner. Frp foreslår å styrke ruteutviklingen til Kolumbus med fem millioner kroner i året, der Kolumbus tildeles en tilskuddsramme på 1130,9 millioner kroner i 2021.

Ungdommen i Rogaland vil også få et bedre tilbud i den videregående skolen gjennom vår satsing på kompetanseheving for rådgivere og lærere på skolene og en satsing på 18 millioner kroner til IKT og Newtonrom.

Gjennom vårt budsjettforslag vil Frp styrke driftsresultatet betydelig hvert eneste år i perioden. Vi foreslår et ansvarlig redusert låneopptak på over 464 millioner kroner fram til 2024. Med partiet sine prioriteringer vil en redusere gjeldsgraden fra rådmannens forslag på 92 prosent i løpet av perioden til 86 prosent. Med dette vil en komme lavere enn fylkeskommunens måltall.

Frp har som mål å gjøre hele Norge bomfritt. Vi anser det som en urimelig dobbeltbeskatning av bilistene og vil derfor redusere og fjerne bompenger ved hver anledning som byr seg. Om politikerne vil, kan vi få til å fjerne bompengeregimet, det gjelder bare å prioritere. I vårt alternative i fjerner vi bompengene i Finnfast ved å prioritere annerledes. Der det vilje, får vi det til.

Vi foreslår også å styrke samferdselstilbudet til Finnøy-samfunnet gjennom å styrke kollektivtilbudet og vil be rådmannen utrede reisehub Judaberg for å skape bedre mer effektive hurtigbåtruter og kollektivtilbud. Vi ønsker å lage et felles knutepunkt på Judaberg for de fleste hurtigbåtene i Ryfylke-bassenget. Det er naturlig at kollektivtransport som et styrket busstilbud samkjøres med hurtigbåttilbudet som da bør ha base på Finnøy.

Et godt og trygt veinett er livsnerven i samfunnet og vårt budsjettforslag styrker veivedlikehold med 40 millioner kroner i perioden samtidig som vi framskynder og bygger fylkesvei 44 Hellvik-Vasvik.

Frp vil også verne om lavterskeltilbudet SMISO for å trygge deres viktige arbeid.