– Vi må bli bedre til å vurdere trafikksikkerhet når vi behandler reguleringsplaner.

Utsagnet kommer fra Ap-politiker Kari Tengesdal Wold i forbindelse med utvalg for plan og miljø sin behandling av trafikktiltak i Sandangersvingen og Tunbakken. Vi mener hun her setter fingeren på noe helt vesentlig, men det var likevel ingen av politikerne som nevnte barn og trafikksikring da de i saken forut behandlet en reguleringsplan for oppføring av 122 boliger på nabotomten på Skadberg. Antall parkeringsplasser og at folk må kunne ha to biler pluss gjester ble derimot nevnt.

Utvalg for plan og miljø behandler mange reguleringsplaner, detaljreguleringer og endringer av reguleringsplaner hvert år. Tema i diskusjonene er nesten alltid byggehøyder, utnyttelsesgrad og parkering. Hvordan det vil bli for et lite barn som skal gå til skolen, leke i gaten, eller ta seg til nærmeste lekeplass er mindre diskutert.

- Barn kan ikke vurdere en trafikksituasjon slik en voksen kan

Sandangersvingen er langt fra det eneste eksempelet på et boligfelt med trafikale utfordringer. På Skadberg finnes det flere, noe som er naturlig når det bygges tett og der veiene internt er smale. Men det er nettopp boligfelt som disse det kommer flest av, og da bør tema bli en del av debatten.

I reguleringsplanen fra 2013 for dette området er det ni linjer om trafikksikkerhet. Her påpekes det at konseptet for utbyggingen er «shared space» der tunutformingen skal øke trafikksikkerheten. Det står også at et gangnett gir mulighet for å skille barn fra biltrafikk, men at «det er noen korte strekninger der barn må blandes med bilister».

Som MDG-politiker Ingrid Reiersen Kartveit påpekte i behandlingen av Sandangersvingen; barn skjønner ikke hvorfor ikke bilene ser dem i mørket når de kan se lysene fra bilene. Barn kan ikke vurdere en trafikksituasjon slik en voksen kan. Barn er uforutsigbare og har ingen forståelse for bremselengder.

Flertallet sier nei

Sandangersvingen var tenkt som et tun med vekt på myke trafikanter, men den ble ikke det, og beboere i området, samt ansatte i barnehagen som holder hus i gaten, er bekymret for at det skal gå galt en dag. Men Statens vegvesen sin håndbok mener behovet for tiltak ikke er oppfylt, og kommunen lener seg på det. Men denne håndboken tar ikke i betraktning hvordan situasjonen faktisk kan bli med firmabiler som gjør sikten dårligere, eller folk som kjører fortere enn tillatt hastighet. Slike hensyn kan derimot de som behandler og vedtar planene ta med i vurderingene.

For beboerne i både smale, svingete Sandangersvingen og Tunbakken blir det å måtte leve med den uroen mange småbarnsfamilier der kjenner på, etter som et flertall av politikerne stemte ned forslagene MDG kom med over trafikksikringstiltak. Flertallet støtter seg på vurderingene som kommunen har gjort, som igjen baserer seg på hva håndboken sier.

I behandlingen av saken tok flere partier til orde for at tiltak kan bli kostbare og at det vil være kommunen som må betale. Slik trengte det kanskje ikke vært dersom politikerne vurderte trafikksikkerhet nøyere før reguleringsplaner ble vedtatt. Et annet argument mot trafikktiltak er likebehandling. Høyre påpeker at det kan bli vanskelig å si ja til noen og nei til andre da det er mange som ønsker ulike fartstiltak.

Det er selvsagt et poeng, men vi mener likevel at en fartspute for mye er bedre enn en for lite. Vi håper trafikksikkerhet blir et større tema i reguleringsplaner fremover. Da kan en kanskje unngå at folk er daglig bekymret for barnas sikkerhet og en unngår å belaste kommunen med regningen for tiltak i ettertid i de tilfellene der Vegvesen-håndboken åpner for slikt.