– Behovet for økt korttidsplasser og mer kompleks og aktiv behandling medfører økt behov for kompetanse og kapasitet i legetjenesten på sykehjem, sier kommuneoverlege Rolf Bergseth.

Da politikerne i utvalg for levekår hadde møte i februar varslet han og kommunalsjef Øyvor Sønstabø at de ønsker å opprette en 100 prosent stilling som sykehjemsoverlege i Sola.

Til nå har kapasiteten ved sykehjemmene fulgt legeforeningens norm for antall uketimer for leger per seng, og det er i dag 3,5 årsverk legekapasitet ved sykehjemmene. Men behovene har endret seg. Det kommer flere utskrivingsklare pasienter fra sykehuset til kommunene og de har større behov for pleie enn før. Antall eldre øker, og antall eldre med større og mer komplekse medisinske behov øker. Det er også behov for å styrke kapasiteten ved øyeblikkelig hjelp døgnplasser.

– I sum krever dette stabilitet, kontinuitet og en balansert sammensetning mellom spesialister og leger under spesialisering i sykehjem, sier Bergseth.

Skal lede og utvikle legetjenesten

Men utfordringene ligger blant annet i at stillinger som spesialister i sykehjem for leger ikke har vært så attraktive å søke på. Ifølge kommuneoverlegen handler det blant annet om lite faglig oppfølging og veiledning og at det ikke er tilrettelagt for gjennomføring av spesialisering. Samtidig er det vanskelig å skaffe vikarer, og det er også kostbart.

En sykehjemsoverlege vil få ansvar for å utvikle og heve kvaliteten på legetjenestene i sykehjemmene. Vedkommende vil bidra inn i planlegging og utvikling av legetjenestene i samarbeid med virksomhetsledere i institusjonene, kommuneoverlegen og de andre delene av legetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

– Det vil også kunne øke kapasiteten på direkte pasient oppfølging, påpeker Bergseth.

Tror på flertall

Tirsdag behandles saken i formannskapet, og innstillingen fra kommunedirektøren er å opprette en sykehjemsoverlege-stilling fra 1. juni. Det vil koste 1,5 millioner kroner årlig. Frp-politiker Sigmund Skoge sitter i utvalg for levekår og forteller at han er positiv til forslaget.

– I dag er det slik at det leies inn for å dekke behovet i for stor utstrekning, noe som også skaper for lite stabilitet i bemanningen. Videre er det slik at pasientene som kommer til sykehjemmene har endrede behov noe som krever kontinuerlig tilpasning av våre tilbud og sykehjemslegenes kompetanse. For å sikre at Sola kommune står best mulig rustet til å ivareta innbyggernes behov i dag og framover er det helt naturlig å opprette en ny stilling som sykehjemsoverlege, sier han.

Han sier partiet går helt og holdent inn for denne saken og forventer at formannskapet godkjenner den.