Stangeland Gruppens AS ønsker å etablere et avfallssorteringsanlegg på Soma. Her vil de ta i mot de fleste typer avfall og ha bemanning store deler av dagen på hverdager og på lørdager i sommerhalvåret. Anlegget skal driftes av Rogaland Gjenvinning AS. Stangeland Gruppen søker nå Fylkesmannen i Rogaland om lov til å etablere anlegget. De planlegger å ta i mot restavfall, rivningsavfall, farlig avfall fra bygg, bildekk, elektrisk avfall, trevirke, gips og isolasjon.

Anlegget planlegges å settes i drift fra 1. august.

I fjor sommer kjøpe Stangeland Gruppen AS 40 prosent av aksjene i Rogaland Gjenvinning AS, som da flyttet inn i samme bygg som Crane Norway AS like ved siden av Stangeland Maskin. Ny mottakshall med metallkvern skal etableres med adresse Sandnesvegen 114.

Vil sikre sortering av avfall

Målet med anlegget er at Rogaland Gjenvinning skal kunne kontrollere, mellomlagre og distribuere avfallet fra deres kunder. De vil med dette anlegget forsikre seg og kundene sine om at alt avfallet blir behandlet i henhold til forskrifter og utslippsavtale.

Planen er at det ubehandlede avfallet blir tømt gjennom porter ned i to ulike celler. Mottakscellene skal så være tømt ved arbeidstidens slutt. Betjeningen gjør en visuell kontroll og avfallet blir grovsortert med hjullaster. Resterende avfall skal kvernes og transporteres til gjenvinning. Lessing av ferdig sortert eller kvernet avfall vil foregå inne i hall.

Det er planlagt at avfall transporteres til anlegget med containerbiler, bilhenger, komprimatorbilder og skapbiler. Ved full drift kan det bety mellom 35 og 40 bilturer inn og ut av anlegget til dagen. Stangeland Gruppen regner med mottak av cirka 70.000 tonn avfall i året om anlegget er i full drift.

Ute på høring

Når det gjelder lukt skriver Rogaland Gjenvinning i sin søknad at de ikke vil motta matavfall og at papir og plast vil kjøres rett til forbrenningsanlegg, men håndtering av restavfall kunne medføre luktsjenanse for omgivelsene. Det vil heller ikke være flyveavfall fordi usortert avfall ikke lagres ute og mellomlagring av sorterte fraksjoner skjer i egen container og hindrer at avfall kommer på avveie.

De skriver videre at Sinus AS har laget en støyrapport som vurderer alle relevante støykilder og at rapporten konkluderer med at ved ordinær drift av anlegget på dagtid og kveld på hverdager vil ingen boliger ligge i gul sone. Med 6 timer drift på dagtid på lørdager vil også støygrensene være tilfredsstilt ved naboer. Beregningene viser imidlertid at de mest støyutsatte boligene har minimal margin til kravet. De anbefaler derfor at det gjennomføres verifikasjonsmålinger for å kontrollere beregningene.

For å redusere støyen vil all mottaks- og omlastingsvirksomhet foregår innendørs, bak delvis lukkede porter, men det vil være en økning av tungtransport i området. De peker på at det ikke har forekommet naboklager i all den tid området er blitt benyttet til tungtransport.

Søknaden er nå ute på høring. Anlegget vil ligge i Sandnes kommune, men siden det er så nær kommunegrensen er også Sola kommune bedt om å komme med innspill.