Gå til sidens hovedinnhold

Sola FK an­set­ter ny klubb­ut­vik­ler og FFO-an­svar­lig: – Nå skal vi øke ak­ti­vi­te­ten i klub­ben

Dag­lig le­der i Sola FK, Mor­ten Wiik Larsen, sier klub­bens mål er å vok­se og øke ak­ti­vi­te­ten frem­over.

Sola FK har ansatt Daniel Egge Roux (37) som klubbutvikler og aktivitetsleder. Det er en ny stilling, der Egge Roux blant annet vil være ansvarlig for fotballfritidsordningen.

Egge Roux star­ter et­ter pla­nen i Sola FK 1. ok­to­ber, hvor ar­bei­det pri­mært vil om­hand­le klubb­ut­vik­ling og klub­bens barne- og ung­doms­ar­beid. Han blir an­svar­lig for klub­bens ak­ti­vi­te­ter, hvor spe­si­elt FFO blir et vik­tig sat­sings­om­rå­de vi­de­re.

– Sola FK øns­ker å styr­ke FFO-til­bu­det og fot­ball­sko­le-til­bu­de­ne yt­ter­li­ge­re, og bygge vi­de­re på det ar­bei­det som al­le­re­de er lagt ned tid­li­ge­re år. Da er vi eks­tremt gla­de for å få med oss Daniel med den er­fa­rin­gen, kunn­ska­pen og gjen­nom­fø­rings­ev­nen vi vet Daniel har, og ikke minst se det­te i prak­sis når Daniel er kom­met godt i gang, sier dag­lig le­der i klub­ben, Mor­ten Wiik Larsen.

Gle­der seg

Han frem­he­ver også vik­tig­he­ten av å få inn en per­son med spiss­kom­pe­tan­se in­nen­for stra­te­gisk ar­beid i id­ret­ten.

– Vi er en klubb i vekst, og da er det også be­tryg­gen­de at vi kan få inn en ka­pa­si­tet som Daniel som kan bi­dra til å yt­ter­li­ge­re struk­tu­re­ring av klub­ben som hel­het i ti­den vi­de­re. Han kan vise til gode re­sul­ta­ter in­nen både klubb­ut­vik­ling og ak­ti­vi­tets­til­bud, og jeg er stolt over at vi har fått ham med på laget, sier Wiik Larsen.

Daniel Egge Roux har de siste el­le­ve åre­ne vært dag­lig le­der i For­us og Gau­sel id­retts­lag, hvor han blant an­net har vært an­svar­lig for klub­bens fot­ball­fri­tids­ord­ning og opp­byg­nin­gen av den­ne.

– Jeg gle­der meg vel­dig til å be­gyn­ne i Sola FK. Sam­ti­dig er ve­mo­dig å for­la­te en klubb du har job­bet for så len­ge, og som jeg har blitt glad i. Jeg kjen­ner li­ke­vel at det er et fint tids­punkt med nye ut­ford­rin­ger i li­vet, sier Egge Roux på klub­bens nett­si­de.

Kommentarer til denne saken