509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen (Transportkorridor vest) i Sola kommune

Det legges opp til å bruke bompenger til oppstart av prosjektet, som inngår i Bypakke Nord-Jæren, en del av byvekstavtalen for Nord-Jæren.

Prosjektet omfatter utvidelse av om lag 2,5 km av dagens vei fra to til fire kjørefelt og sykkelvei/fortau fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen på rv. 509 med en arm ned mot havn og næringsområder i Risavika i Tananger.

Høyre kjørefelt i hver kjøreretning forbeholdes buss og tyngre næringskjøretøy. Det er lagt opp til at anleggsarbeidene starter opp vinteren 2022, og prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i 2024.

Formelt sett er det regjeringen som sanksjonerer bompengebruken, og det er sånn sett ikke ekstra midler.

Byområder og kollektivtransport

Byvekstavtale for Nord-Jæren 2019-2029. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner.

Byvekstavtalen ble inngått i 2020. Elementene i bompengeavtalen fra 2019 er ivaretatt i byvekstavtalen. Regjeringen prioriterer statlige bidrag til byvekstavtalen i 2022. Fordeling av midler er som følger:

  • Om lag 250 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak langs riksvei. Midlene brukes til å videreføre utbyggingen av flere delstrekninger på E39 Sykkelstamveien.
  • Om lag 240 millioner kroner i belønningsmidler som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk.
  • Om lag 500 millioner kroner til Bussveien, som omfatter bygging av et sammenhengende høykvalitets bussystem på Nord-Jæren.
  • Om lag 180 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud, fordelt med om lag 90 millioner kroner på hver av ordningene. Midlene til bedre kollektivtilbud går blant annet til infrastrukturtiltak som gir fortrinn for kollektivtrafikken, elektrifisering av bussene.
  • Om lag 50 millioner kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk, som skal brukes til prisreduksjon i takstsonen for Nord-Jæren samt takstreduksjon for dagspass og periodepass.
  • Om lag 50 millioner kroner for å kompensere for reduserte bompengeinntekter som følge av lokalt vedtak om å fjerne rushtidsavgiften (tidsdifferensierte takster).
  • Om lag 25 millioner kroner til stasjons- og knutepunkter langs jernbanen, som skal brukes til planlegging av tiltak for å bedre adkomsten til Sandnes stasjon.

Kilde: Regjeringen.no