LESERBREV: Sola Arbeiderparti er opptatt av involvering, reell medbestemmelse og selvfølgelig drøftinger der det skal gjøres. Gjennom gode prosesser får vi de beste resultater og en kommune dere vi spiller hverandre gode. Politikere, kommunedirektør, ansatte, tillitsvalgte og innbyggere er alle enige om at vi skal ha en så god kommune som mulig å bo i, og å arbeide i. Og for å bruke barnehageterminologi; «jo nærmere du sitter sandkassen jo mer vet du om dagliglivets behov og utfordringer». Barns medbestemmelse er nedfelt i barnehageloven og vi er sikre på at hvis du spør barn om hva som er bra med barnehagen og hva som er litt dumt, ja da får du mange kloke svar. Det samme gjelder hvis en spør foreldre og ansatte hva som er viktig for dem når det gjelder barnehagetilbudet.

Noen av svarene vi vil få antar vi er forutsigbarhet, nærhet til der en bor og trygghet for barna. Jeg tror også foreldre og ansatte kan enes om at et godt arbeidsmiljø der en vet hvem man skal jobbe med – og hvilke ansatte som skal ta seg av barna er viktig.

Samtidig som man trenger sterk involvering fra de nærmest sandkassen, trenger man også å løfte blikket og se sammenhenger utover egen barnehage. Her kommer blant annet politikerne og kommunedirektør sin stab, med hovedtillitsvalgte inn.

Derfor er det bra at vi har en barnehagebruksplan for å sikre helheten. En helhet som fanger opp ulike momenter og dimensjoner. Og for å fatte en helhetlig beslutning trenger vi innspillene og erfaringene fra sandkassen.

Den siste tiden har vist at involvering av blant annet samarbeidsutvalgene og tillitsvalgte ikke har vært optimalt. Derfor er det eneste riktige å sende planen tilbake, uten realitetsbehandling. Sola Arbeiderparti vil ikke ta stilling til noen av forslagene før den har vært til høring i samtlige barnehager og der lov og avtalefestet medbestemmelse og drøfting er blitt gjort i forhold til alle barnehagene.

Men det må gjøres ett unntak, for å sikre forutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte i Tjelta og Høgeholen barnehage. Vi slår fast i vedtaket at kommende barnehageår 2021/2022 skal det være drift både på Tjelta og Høgeholen. Selve organiseringen ut over det ber vi kommunedirektøren eventuelt fremme forslag om når planen kommer til ny behandling.

Sola kommune skal være en god barnehageeier og en god arbeidsgiver. Det vil Sola Arbeiderparti gjøre sitt ytterste for skal være gjeldende. Barna fortjener det, foreldrene fortjener det og ansatte fortjener det.