I budsjettet ble det satt av 100 millioner kroner til den nye barnehagen på Røyneberg. Det ble siden oppjustert til 130 millioner kroner. Nå tyder de siste beregningene på at den vil koste cirka 174 millioner kroner.

Opprinnelig ville kommunen bygge den nye barnehagen på egen tomt i Kornbergvegen, der Røyneberg barnehage holder til nå. Men FAU jobbet aktivt for å få politikernes støtte til at barnehagen skulle bygges på Røyneberg og ikke Sande, da det er viktig for de som bor der og ønsker barna i sin nærbarnehage. Politikerne lyttet til foreldrene og bestemte at den skulle bygges på tomten der gamle Røyneberg barnehage lå.

Foreslår ingen utsettelse

En av forklaringene for prisveksten er en markant prisstigning på byggeprosjekt. Men også selve tomten. Den er liten og trang tomt med mye infrastruktur i grunn. I sin utredning til formannskapet har kommunedirektøren vurdert om en utsettelse av prosjektet kan gi innsparinger.

– Til tross for at enkelte byggevarer nå har sunket i pris er den generelle tendens at prisen på byggevarer stiger. Sement, stål, glass og aluminium som er vesentlige innsatsfaktorer i prosjektene vil øke i pris, da de er energikrevende å produsere. Videre utgjør lønn cirka 60 prosent av de totale byggekostnadene, og disse kostnadene vil ikke gå ned. Det anses derfor lite trolig at en utsettelse av prosjektet vil være lønnsomt, konkluderer kommunedirektøren.

Tilrådningen til politikerne er derfor å sette av mer penger til barnehagen i tråd med de nye anslagene.

Fremtidsrettet barnehage

Prosjektet er delt inn i to deler; infrastruktur og selve barnehagebyggingen. I entreprisen omlegging av infrastruktur kom det inn fem tilbud. Lavbyder ble Nordbø Maskin AS med 25,3 millioner kroner, mens høyeste tilbud var på 29 millioner kroner. I konkurransen om entreprisen på barnehagebygget og tilhørende uteområde kom det inn fire tilbud. Lavbyder ble SR entreprenør AS med 120,1 millioner kroner mens høyeste tilbud var på 131 millioner kroner.

Barnehagetomten er relativt liten og kompleks, hvor manglende areal må kompenseres med gode kvaliteter på uteområdet. Prosjektet har fått en del kostnadsdrivende faktorer i tillegg til omlegging av infrastruktur, blant annet verning av seks større trær, krav om vannfordrøyning samt etablering av tørrmur mot Nesbuvegen i høyde på fem meter og lengde på cirka 150 meter.

Selve barnehagebygget er tegnet så arealeffektivt som mulig for å redusere antall kvadratmeter bygg og dermed investeringskostnadene. Barnehagen er videre planlagt universelt utformet både inne og på uteområdet. I tillegg er det en såkalt forsterket barnehage, det vil si for en større gruppe multihandikappede barn. I tråd med kommunens klima- og miljøplan er bygget planlagt med jordvarme, solceller på tak samt massivtre i deler av konstruksjonen.

Kommunedirektøren mener dermed at de grep som er mulig å ta for å få ned kostnadene i prosjektet, er tatt.

– Etter kommunedirektøren vurdering får vi nå realisert en framtidsrettet barnehage med god kvalitet og en barnehage vi ser frem til å ta i bruk, skriver kommunedirektøren i sin utredning til formannskapet.