Tallet de kommer frem til legges til grunn når det skal gjøres økonomiske beregninger og man skal finne ut hvor store ressurser som trengs til ulike kommunale tjenester. Det brukes også i planarbeid for Sola kommune.

Tallene går på kommunedelnivå, slik at det er mulig å gi et bilde av hvor nye tjenester skal legges og hvor det er behov for opp- eller nedjusteringer.

Når beregningene gjøres tas det utgangspunkt i antagelser om fremtidig fruktbarhet, dødelighet og inn- og utflytting. Disse tallene er aldri helt sikre, og tar utgangspunkt i dagens trender. Jo lenger frem i tid, desto mer usikkert blir det.

Passerer 30.000 om sju år

Det forventes fortsatt befolkningsvekst i Sola kommune. I likhet med tidligere framskrivinger og åretsframskrivinger fra SSB er fortsatt følgende hovedtrender gjeldende:

  • Fortsatt vekst, men lavere enn de siste årene
  • Sterkere aldring, og veksten skjer først og fremst i de eldste aldersgruppene
  • Lavere antatt fruktbarhet som gir lavere fødselstall.

Hovedalternativet anslår at kommunen vil passere 30.000 innbyggere i løpet av 2029 og i overkant av 32.000 i 2040. Selv om det i hovedalternativet anslås fremdeles befolkningsvekst i kommunen så har veksten avtatt betydelig i de siste årene, og vil fortsette å avta utover perioden.

Tananger og Sola sentrum vokser mest

Det antas fortsatt vekst i de fleste aldersgrupper fram mot 2040, men det er store forskjeller i vekstraten i de ulike aldersgruppene. I prosent er det i de eldste aldersgruppene det forventes størst vekst, med mer enn dobling i de eldstealdersgruppene.

Det er områdene Haga, Storevarden, Sande og Skadberg som står for den største veksten. Områdene Dysjaland, Grannes og Sola vil ha en negativ befolkningsutvikling.

Sola har en ung befolkning og et flyttemønster som gir stadig påfyll av unge voksne. Det vil sørge for at Sola fortsatt vil ha en ung aldersprofil i årene som kommer, til tross for økningen i antall eldre, skriver kommunen.