– Det er energikrise, og bøndene får denne kostnaden på toppen av økte strømpriser i driften sin. Vi anslår at en i inneværende år vil gå med et underskudd på nesten 1,3 millioner kroner, skriver styreleder i Skas-Heigre pumpelag, Ola Oddvar Byberg i et brev til kommunen.

Pumpelaget ber nå om økonomisk støtte fra Sola, Sandnes og Klepp kommuner, samt fra Statsforvalteren for å dekke dette. Søknadssummen til Sola kommune er på 325.000 kroner. Saken skal behandles i formannskapet tirsdag neste uke, og kommunedirektøren mener søknaden bør avslås.

– Å gi tilskudd til landbruksdrift og jordgrunnlag er ikke et kommunalt ansvar, lyder begrunnelsen fra kommuneadministrasjonen.

Risikerer underskudd

Også kommuneadministrasjonene i Sandnes og Klepp har sendt ut et likelydende avslag.

Det er cirka 40 grunneiere i Sandnes, Sola og Klepp kommune som samarbeider om pumpestasjonen på Skas-Heigre. Ifølge Byberg er det, med dagens situasjon, blitt altfor få å dele utgiftene på. Derfor ber de om støtte fra kommunene.

– Bakgrunn for søknaden er økte strømpriser og store kostnader til vedlikehold av anlegg og pumper. Dette har bidratt til en betydelig kostnadsøkning for drift av pumpestasjonen. Nå er det kritisk i forhold til likviditeten i laget og en kan bli nødt til å stoppe pumpene på grunn av manglende kapital. I sin ytterste konsekvens kan dette føre til oversvømmelse av betydelige arealer, skriver styrelederen.

Vil ha pumpene i drift

I sin vurdering til formannskapet skriver kommunedirektøren at kommunen ser at pumpelaget er i en krevende økonomisk situasjon som ikke blir bedre under høye strømpriser.

– Mangelen på penger til å betale strømregningene, vil få store konsekvenser dersom arealene oversvømmes og ikke kan høstes. Det er derfor viktig at pumpene er i drift gjennom hele vekstsesongen. Dette kan sees på som et jordverntiltak av samfunnsmessig betydning, men ikke minst av privat betydning for de bøndene som rammes hardest av dette. Det dreier seg om store verdier som blir dyrket på arealene, både gress, korn og poteter, skriver kommunedirektøren.

Det er dette verditapet pumpelaget ber kommunene vurdere opp mot omsøkt engangsbeløp. Kommunen påpeker at det er vanskelig å beregne verdiene som eventuelt vil gå tapt og foreløpig er ikke dette tallfestet. Det har det siste halvåret vært to møter med Pumpelaget, Statsforvalter, og kommunene Klepp, Sola og Sandnes for å forsøke å finne en løsning på den akutte situasjonen, men også på den framtidige løsningen for pumpelaget.

– Hører hjemme i jordbruksoppgjøret

Det er tidligere gitt økonomisk støtte til pumpelagets investering i nye pumper. Kommunedirektøren mener at tilskudd til landbruksdrift og jordgrunnlag ikke er et kommunalt ansvar.

– Tilskudd til driften og eventuelt investeringer er en forskjellsbehandling overfor andre næringsdrivende i kommunen og kan også føre til at kommunen pådrar seg kostnader til denne type støtte på sikt. Landbruket er i høy grad politisk styrt gjennom ulike statlige regelverk og økonomiske støtteordninger. Kommunedirektøren mener at jordbruksoppgjøret er rette sted for å vurdere denne type støtteordninger, står det i konklusjonen fra kommunedirektøren.

Skas-Heigrekanalen er et kanalisert sidevassdrag til Figgjoelva. Den munner ut i hovedelva ved Grudavatnet. Nedbørfeltet ligger i et av de mest intensive landbruksområdene i Rogaland med et intensivt husdyrhold og gressproduksjon. Her drives omfattende jordbruksaktivitet, og cirka 84 prosent av arealet blir dyrket. Rundt to tredeler av nedbørfeltet ligger oppstrøms pumpestasjonen, som ble bygd på 70-tallet for å redusere grunnvannsstanden slik at en kunne dyrke de lavtliggende arealene. Kanalen er cirka 12 kilometer lang og strekker seg fra Smeaheia i Sandnes, gjennom Sola og Klepp til den renner ut i Grudavatnet. Derfra renner den ut i Figgjoelven.