– Dette har vært en del av universitetsområdet i veldig mange år, og jeg var ganske overrasket for noen år siden da både leder i Studentsamskipnaden og rektor ved Universitetet i Stavanger gitt ut og sa at de ikke hadde noe imot at det ble omdisponert til boliger fordi de ville aldri ha behov for det, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Området han snakker om ligger på Grannes like overfor Rema 1000-butikken langs Novstemmen/Kristine Bonnevies vei. Den svære marken langs veien har lenge vært en del av fremtidig universitetsområde, men nå kan det altså bli boligområde i stedet. Sola kommune er i gang med rullering av kommuneplanen, og da er det kommet et privat initiativ til at marken avsettes til bolig. Det liker verken Statsforvalteren eller fylkeskommunen. Begge instanser har fremmet innsigelser mot at det omdisponeres.

– Sola har nok arealreserver til bolig

Begrunnelsen for innsigelsen er at selv om dagens vurdering at det ikke er behov for en spesifikk tiltenkt bruk, bør ikke overskygge den langsiktige prioriteringen av arealbruk som vil gi handlingsrom for videreutvikling av universitetsområdet. I tillegg mener de overkommunale myndighetene at en nedbygging bør skyves ut i tid ut fra jordvernhensyn og at Sola kommune har arealreserver for 40–50 år frem i tid og trenger ikke flere boligområder.

Ordføreren sier det er vanskelig å bare akseptere at universitetet vil frasi seg området, spesielt siden Statsforvalteren har innsigelser. Begge partene er statlige etater, og Tom Henning Slethei mener de bør gå i dialog før politikerne bestemmer om området skal være bolig, eller fortsatt være avsatt til fremtidig universitetsformål.

Selv om universitetet sier de ikke har behov for området ønsker kommunen at det fortsatt skal være avsatt til offentlig-privat tjenesteyting med tanke på universitetets behov i fremtiden.

Vil ha bakdøren åpen

På Grannes/Nov er det et 24 dekar stort område langs Kristine Bonnevies vei og mot Radiovegen som er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting. Dette er universitetsområde, men universitetet sier de ikke har behov for å bygge studentboliger her slik planen var. Det foreslås nå at området avsettes til bolig. 6,5 dekar av området skal bevares som fremtidig offentlig/privat tjenesteyting med tanke på levekår.

– Det er store arealer på Ullandhaug som på 60- og 70-tallet ble avsatt til universitetet, og utviklingen er ikke kommet til noen ende. Å spise av dette tror jeg er en farlig vei å gå. Jeg tror det vil være fornuftig i enda overskuelig framtid å ha dette til fremtidig universitetsformål, sier FP-leder Ove Evertsen.

Høyre-politiker Nora Nilsen er enig.

– Her ligger universitet og sykehus. De neste 50 årene kan det skje mer enn hva det har gjort de siste 50 årene. Vi må ha bakdøren åpen slik at vi ikke hindrer en utvikling, sier hun.

Får ikke bygge boliger i denne omgangen

Ordføreren foreslår å ikke ta stilling til saken nå, men å be UiS, Statsforvalteren, studentsamskipnaden og utbygger gå i dialog om behovet for denne marken.

– Bakgrunnen for utsettelsesforslaget er en frustrasjon over den situasjonen vi er kommet i på grunn av enkelte aktører, og da ikke Sola kommune, sier han.

Også Ap-politiker Siv-Len Strandskog er irritert på situasjonen.

– Jeg kan være ganske så irritert over signaler som er kommet fra enkelte aktører som sår tvil om fremtidig behov for universitetsområdet. Nå er det ikke bare Statsforvalteren som kommer med innsigelser. Det gjør også fylkeskommunen som sier at dersom det ikke skal være studentboliger her vil det være behov for andre offentlige tjenesteytinger knyttet til universitetet og sykehuset her, sier hun.

Hun mener kommunen må være en aktør som tar ansvar for utviklingen av universitetet og sykehuset.

– Vi vil ikke støtte utsettelsesforslaget, men vi vil at dette området skal beholde det formål som det har i gjeldende kommuneplan. Men jeg lar meg irritere over signalene som er kommet som skaper usikkerhet, sier hun.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til offentlig/privat tjenesteyting med tanke på de fremtidige behovene som universitetet kan ha. Et flertall i formannskapet stemte for at området fortsatt skal være offentlig/privat tjenesteyting.