Politikerne i utvalg for plan og miljø skal neste uke si ja, eller nei til deling av en eiendom i Havnealleen i Tananger. Den skal deles i to og bebygges med eneboliger. I dag står det en eldre enebolig på tomten som skal rives. Etter som fortetting ikke er regulert i plan må det dispensasjon fra kommuneplanen til.

Kommunedirektøren påpeker at det kun er deling politikerne skal ta stilling til, ikke oppføring av de to nye eneboligene. I sin vurdering til politikerne påpeker kommunedirektøren at fortetting er et overordnet mål, og det vil derfor være en fordel at det tilrettelegges for en ny boligtomt.

Tomten er regulert til boligbebyggelse. Eiendommen ligger i nærhet av blant annet Storevarden skole, Havnealleen barnehage, butikker i sentrum og kollektivtransport. På bakgrunn av dette anser kommunen eiendommen egnet til deling.

Dispensasjonssøknaden har vært nabovarslet, og det er ikke kommet inn merknader fra naboer. Dette området av Tananger består hovedsakelig av eneboliger og ligger nær området som i sentrumsplanen skal fortettes med boligblokker. Like ved, langs Tananger ring skal det også bygges aktivitetshus.