Kommunen vil bygge om gamleskolen på Dysjaland for å tilpasse bygget til et moderne ungdomslokale, da de nåværende lokalene er uegnede. Dokumenterte utfordringer knyttet til å oppfylle HMS-krav slår fast at ungdomsaktivitetene ikke kan fortsette i lokalene i Dysjalandshallen. Lokalene er også for små i forhold til behovet.

Planen er at hele huset skal brukes og at det derfor installeres heis og trinnfri atkomst. Dette er en eldre bygning i tre, og brannmotstand for bærende bygningsdeler må derfor oppgraderes. Overflater i rømningsveier, trapperom må oppgraderes. Bruksendringen medfører at bygget må oppdeles i brannseksjoner og brannceller. FeelGood sitt ønske om et lydisolert diskorom kombinert øvingslokale i et bygg av tre er utfordrende bygningsmessig og økonomisk, men tatt med i skisseprosjektet.

Fra seks til tolv millioner kroner

Det er medtatt nytt brannalarmanlegg og det installeres ledesystem i bygget. Økningen av kalkylen skyldes blant annet de store prisstigningene for tiden, men også konkretisering av krav fra FeelGood, samt at universell utforming er ivaretatt på alle plan- og brannkrav. Det er lagt til grunn en nøktern materialbruk tilpasset ny bruk. Bygget forutsettes bevart, og trenger oppgradering. Kommunedirektøren foreslår å øke rammen fra seks millioner kroner til tolv millioner kroner og bevilge midlene i 2024. Dette er to år senere enn den opprinnelige planen.

FeelGood er Sola kommunes åpne breddetilbud for ungdom mellom 13 og 20 år. Det er politisk vedtatt at kommunen skal ha tre ungdomshus; ett i hver av de geografiske distriktene. Ungdomsmedvirkningsarbeid og samskaping står høyt i fokus. Brukergruppen har økt, og det er nå mellom 55 og 65 besøkende hver gang, i tillegg til at aktivitetene har endret seg.

Kommunedirektøren mener ombyggingen vil danne grunnlag for økt aktivitet for hele bygda og kan bli et all-aktivitetshus.