Her er alle punktene i posisjonens samarbeidsavtale

Leiv Arild Lie fra Sp, Tom Henning Slethei fra Frp, Siv-Len Strandskog fra Ap og Ove Evertsen fra FNB er enige.

Leiv Arild Lie fra Sp, Tom Henning Slethei fra Frp, Siv-Len Strandskog fra Ap og Ove Evertsen fra FNB er enige. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I solapolitikken ble det i dag skrevet historie da Ap, Frp, FNB og Sp inngikk et forpliktende samarbeid.

DEL

Her er de 30 punktene som er nedfelt i plattformen som den nye posisjonen i Sola er enige om:

1. Sola Kommune skal styres etter økonomisk bærekraftige måltall som er avtalt å være minimum 3 % netto driftsresultat og 60 % gjeldsgrad. Det er en erkjennelse av at gjeldsgraden er og vil bli over ønsket nivå i noen år fremover som følge av flere tunge investeringer historisk og nødvendige investeringer de neste 4 årene. Det skal dog tilstrebes en stabilisering eller reduksjon fra dagens gjeldsgrad og ikke en vekst. Dette betyr at alle parter av denne avtale forplikter seg til en forsiktig og edruelig bruk av penger knyttet til både drift og investering for å opprettholde Sola Kommune som en bærekraftig og god kommune på kort og lang sikt.

2. Det skal jobbes for å permanent fjerne rushtidsavgiften i kommunen/regionen for å få de statlige belønningsmidlene, samt redusere makspasseringer fra 75-60 passeringer. Videre skal det jobbes for å fjerne bommene rundt Tananger. Det skal jobbes aktivt gjennom Sola kommune sin deltagelse i styringsgruppen for å redusere kostnadene til et mer nøkternt nivå.

3. Det skal reguleres og legges til rette for bygging av kultursenter i Tananger havn. Kultursenteret skal i all hovedsak finansieres gjennom enten utvikling og salg av leiligheter i ovenfor nevnte område, direkte fra kommunen til sluttkunde, eller gjennom salg av utbyggingsrettigheter til en eller flere profesjonelle eiendomsaktører. Det skal også vurderes å bygge selveierboliger/ leiligheter på det nevnte området som «trygghetsboliger» eller eldreboliger tilrettelagt spesielt for eldre med pleiebehov. Det skal ses på muligheter for at de aktiviteter som er i Tananger helsehus kan kjøpe seg inn/leie i havneområdet og at eksisterende bygg/tomt kan selges.

4. Biblioteket flyttes ned til havnen og på den måten prøve å få realisert en ny treningsflate ved Tanangerhallen.

5. KF Sola parkering legges ned og det skal ikke være parkeringsavgift for mennesker som jobber eller handler i Sola kommune. Det fremmes sak i løpet av 2019 om hvordan man kan forhindre fremmedparkering, og da spesielt ifht biler parkert for brukere av Stavanger lufthavn.

6. Det skal ikke utredes, vurderes eller innføres noen form for eiendomsskatt i hele 4 års perioden.

7. Sola kommune skal gå foran som en Ja-kommune i plan og byggesaker. Det betyr at de ansatte skal være tilretteleggere og veiledere for å få til smidig og effektiv behandling av saker fra innbyggere og utviklere. Sola kommune skal ha en ambisjon om å være den raskeste og mest positive kommunen i Norge. Dette inkluderer også avbyråkratisering der det er mulig.

8. Det skal være en balanse mellom partenes ulike syn på utbygging og jordvern. Dette betyr at langsiktig grense landbruk skal respekteres. Eventuelle dispensjoner skal behandles i denne koalisjonen.

9. KF Sola tomteselskap legges ned og oppgavene overføres kommunens ordinære administrasjon. Sola kommune skal bruke sine ressurser på boligsosial bygging, som f.eks for ungdomsboliger, leie-for-eie, og boliger til mennesker med tilrettelagte behov.

10. Rådmannen skal fremover legge frem handlings – og økonomiplan med konkrete endringsforslag (kutt hvis tilfelle av innsparing). Det skal også vises netto endring i rammer som følge av nye/økte ressurser, demografi og annet.

11. Sola kommune skal ta initiativ til en prosess der Greater Stavanger avvikles i nåværende form.

12. Flyktninger. Det skal jobbes aktiv for en bedre integrering og inkludering av flyktninger. Kommunen skal ta et aktivt grep for å etablere/skaffe praksisplasser. Når det gjelder mottak av antall flyktninger tar hvert parti sitt eget standpunkt.

13. Vi skal bruke vårt eierskap i Forus Næringspark og Stavanger Havn aktivt. Vi vil ta initiativ for at det årlig tas ut utbytte fra selskapene slik at Sola kommune også fremover skal være en god kommune å bo i.

14. Det skal tas en gjennomgang av alle vedtatte investeringsprosjekter, for å aktivt vurdere om eller eventuelt når disse skal gjennomføres.

15. Vi gjeninnfører vårt medlemskap i Ryfylke friluftsråd.

16. Vi skal etablere en heltidskultur i Sola kommune. Målet er å halvere antall deltidsansatte i løpet av 4 år. Gjennom redusert sykefravær vil vi øke grunnbemanningen, redusere vikarbruk og øke stillingsprosenten.

17. Innføre gratis frokost på skolene. Mette barn lærer mer og trives bedre. Høsten 2020 skal det gis tilbud om gratis frokost på ungdomsskolene våre. Rådmannen skal vinteren 2020 legge frem en sak om hvordan dette skal organiseres. Det forventes at dette kan gjøres ved å fylle opp deltidsstillinger på miljøarbeider, praksisplass, tilrettelagt arbeid o.l.

18. Prosjekt ny kommunal barnehage på Myklebust skal igangsettes denne 4-årsperioden.

19. Bidra til at havnene tar et miljøansvar når det gjelder utslipp, støy og øvrig forurensing.

20. Ingen ny privatisering/konkurranseutsetting av primærtjenestene. Dette utelukker ikke spesialtilpassede opplegg for enkelte mennesker med sammensatte behov

21. Styrking av BPA- se på muligheten av at flere får tilbud om tjenesten.

22. Det tilstrebes ingen ytterligere nedskjæringer i oppvekst og levekår

23. Vurdere om det finnes økonomisk handlingsrom, innenfor eksisterende budsjett i oppvekst, for kjøkkenmedhjelper i barnehagene.

24. Det tilstrebes barnehageplass i nærmiljøet.

25. Sola skal bli en demensvennlig kommune og unge demente skal få tilbud om aktivitet/arbeid tilpasset behovet til den enkelte.

26. Seriøsitetsreglene innenfor innkjøp i Sola kommune skal til ny behandling i løpet av perioden.

27. Sola kommune skal bruke ulike virkemidler og metoder for innbyggermedvirkning. Rådmannen bes fremme sak om dette våren 2020

28. Ensomhet blant yngre og eldre er et økende problem. Generasjon M er et ideelt selskap som skaper arbeidsplasser for unge og bidrar til økt livsglede blant eldre. Sola kommune skal ta initiativ til et samarbeid med de eller en lignende organisasjon.

29. Vi vil se på ulike tiltak for å styrke arbeidet i forhold til psykisk helse. Dette vil vi blant annet gjøre ved å styrke tilstedeværelsen til skolehelsetjenesten.

30. Vi vil at alle på sykehjemmene skal få fersk og god mat, produsert på våre sykehjem i løpet av 2020.

Artikkeltags