Den ubebygde tomten i Marknesringen på Grannes er på nesten et dekar. Her er det regulert til boligformål, men eier ønsker å dele tomten i to og bygge to boliger. Eier søker om dispensasjon fra reguleringsplanen. Politikerne sa ja til dispensasjonen i mai i fjor, men dette vedtaket er påklaget av en nabo. Klagesaken ble behandlet i november i fjor, men politikerne tok den ikke til følge. Saken ble deretter sendt til Statsforvalteren.

Først i mars var Statsforvalteren klar med sin avgjørelse, og den går ikke i kommunens favør. Statsforvalteren opphever kommunen/politikernes vedtak og sender saken tilbake for ny behandling. Statsforvalteren mener kommunens vurdering er mangelfull og at dette gir saksbehandlingsfeil. Saken kom i april igjen opp til behandling i utvalg for plan og miljø, og politikerne vedtok på nytt å dispensere.

Kommunedirektøren mener fordelene er større enn ulempene.

– Det er en ulempe i seg selv å dispensere fra reguleringsplanen. En reguleringsplan er blitt til gjennom en grundig demokratisk prosess, vedtatt av kommunestyret. Fordelene ved fortetting er at det dekkes et boligbehov uten at det er nødvendig med ytterligere arealdisponering. Fortetting innenfor eksisterende boligområder er fremmet som en positiv utvikling både på nasjonalt og lokalt nivå, skriver kommunedirektøren.

– Må regne med at tomten blir bebygd

Det er kommet inn naboklage på byggeplanene, som blant annet viser til at boligene er i strid med reguleringsplanen og at bebyggelsen blir større enn det som er tillatt i dette området. Klagen skal denne uken behandles i utvalg for plan og miljø.

Kommunen påpeker at den omsøkte fortettingen er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen.

– Eiendommen er ubebygd, og har vært slik lenge. Eiendom men er imidlertid regulert til bolig, slik at det er påregnelig for naboene at det vil bli oppført bolig her. Så lenge det også er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som tillater fortetting, så er det også påregnelig at det kan komme to boliger på eiendommen, skriver kommunedirektøren.

Naboklager

Noen av naboene som har klaget sier til Solabladet at de vil presisere at de ikke har noe imot at det oppføres bolig på tomten, da de har vært klar over at dette kunne bli en realitet i og med at tomten er regulert til bolig.

– Det vi derimot er kritiske til er deling av tomten og at det skal oppføres to boenheter, i tillegg til at det søkes om dispensasjon fra nærmest samtlige reguleringsbestemmelser i området, sier de.

Boligene som skal bygges vil være vertikaldelte og på to etasjer. På hver side skal det plasseres garasje med sportsbod.