Naboer har lenge protestert mot planene om atkomstvei til nytt sykehus via Kristine Bonnevies vei - nå skal politikerne si det siste ordet i saken

Flere beboere på Grannes og Nov har protestert mot at atkomstveien til det nye sykehuset går fra Kristine Bonnevies vei.