Solabladet har fått flere henvendelser fra lesere som spør om klipping i bed og langs veiene. Noen mener det klippes for sjelden, mens andre mener det klippes for ofte. Hensynet til pollinerende insekter er en av forklaringene på hvorfor kommunen bestemte seg for å redusere frekvensen på klipping.

Økonomi er en annen.

– På grunn av lavt budsjett i år på vei, må vi prioritere. I år må våre innbyggere akseptere høyere gress langs våre veier, sier fagleder vei og renovasjon i kommunalteknikk, Arne Sandvik.

Han forteller at kommunen klipper etter behov og prioriterer områdene som frisiktsoner, utkjøringer og de stedene som regnes som trafikkfarlige.

Artsmangfold og insekter

Klipping av ugress har blitt diskutert politisk ved flere anledninger de siste årene. Flere partier har tatt saken opp, og kommunen skal la ugresset blomstre litt lenger enn hva som var praksis tidligere for å bekjempe insektsdød. I regjeringens pollinatorstrategi står det blant annet at «Kommunene bør øke kunnskapen om hvordan de kan forbedre forholdene for pollinatorer i grønnstrukturen», samt «Samferdselssektoren vil ta hensyn til pollinatorer i drift og skjøtsel av kantsoner langs transportlinjer». I kommunens klima- og miljøplan står det blant annet at kommunen skal "Ta hensyn til naturmangfoldet ved skjøtsel av naturområder og grønne områder".

I klimaplanen skriver kommunen at dagens parker og andre grøntanlegg kan være viktige bidrag til biologisk artsmangfold, og bra for pollinerende insekter som minsker i omfang. Dette er viktig både for matforsyningen til menneskene og næringskjeden i naturen. Derfor vil kommunen plante mer insektsvennlige blomster, busker og trær i parker og grøntanlegg, og gjøre gressplener om til enger som har større variasjon av planter. Sola kommune bruker ikke plantevernmidler i parker og grøntanlegg, men bruker noe rundt kantstein langs veiene. Det å ikke bruke sprøytemidler gjør det vanskelig å holde oppe forventet standard på anleggene ved skole, institusjoner og parkanlegg, og vil kreve ekstraressurser fremover.