Politikerne avventet et eventuelt tilskudd til Stiftelsen Sagå på Rott da de i vår søkte kommunen om tilskudd til å kunne betale for brannsikringstiltak de ble pålagt. Dette skjedde under et tilsyn i fjor, der det ble påpekt flere mangler. Tiltakene ble utført, og stiftelsen fikk fakturaer opp mot 880.000 kroner. Det har de ikke midler til å dekke selv. I tillegg måtte de bekoste nytt brannanlegg til 150.000 kroner.

Da formannskapet i juni vurderte søknaden ba politikerne om at kommunen trådte til for å hjelpe med å få i stand en avtale med entreprenøren før de sa ja til et eventuelt tilskudd.

Nå kommer saken tilbake til formannskapet, og med kommunens hjelp har stiftelsen og entreprenøren Allfug AS utarbeidet en avtale. Den innebærer en minnelig løsning knyttet til de utfordringer og kostnader som er oppstått som følge av brannsikringen av Sagå på Rott. Stiftelsen Sagå på Rott søker nå om støtte til brannsikring av bygget på 540.800 kroner.

– Vi håper Sola kommune ser med velvilje på søknaden slik at Sagå kan fortsette å gi viktige bidrag til lokalsamfunnet og turismen i området. Stiftelsen Sagå på Rott vil ved å få denne støtten kunne gjenoppta driften av bygget og i så måte oppfylle sin misjon som et forsamlingshus og lokale for turister, kunstnere og allmennyttige formål, og slik sett operere innenfor sine vedtekter, skriver stiftelsen i sin søknad til kommunen.

Dersom søknaden innvilges utbetales beløpet som Stiftelsen mottar uavkortet til Allfug AS. Ved innvilgelse av støtte betinger kommunen at Stiftelsen etter utbetaling får oppfylt alle brannkrav og at Stiftelsen etter utbetaling av støtte står uten uavklarte økonomiske restforpliktelser knyttet til prosjektet.

Støttet i sin tid Melingsjøhuset

Stiftelsen søker Stiftelsestilsynet om merverdiavgiftskompensasjon for kjøp av varer og tjenester. Merverdikompensasjon som Stiftelsen Sagå på Rott måtte motta skal uavkortet overføres til Allfug, som bærer risikoen for resultat av søknaden. Allfug AS kjøper i tillegg rett til å bruke prosjektet i markedsføring og til bruk av lokalene på Rott for gjennomføring av arrangement inntil tre datoer i perioden fra 2023 og fram til 2026. Vederlag fra Allfug AS på 150.000 kroner for dette motregnes ved oppgjør for leveransen.

100.000 kroner er betalt av Stiftelsen Sagå på Rott, og kommunedirektøren innstiller nå formannskapet på å tildele et tilskudd på 400.000 kroner.

– Det er ingen tvil om at det hadde vært å foretrekke at søknader om støtte til tiltak hadde vært fremmet før tiltaket ble gjennomført. Da er det mulig å se saken i sammenheng med tidligere praksis. Det er tidligere gitt kommunal støtte til brannsikring av Melingssjøhuset på 400.000 kroner, og en søknad om midler til brannsikring av Sagå på Rott ville blitt vurdert ut fra tilsvarende vurderinger som ble gjort den gang. Begge byggene er av de største trebygningene i kommunen, og de har begge en rik historie med seg, vurderer kultursjef Morten Hansen i sin utredning til formannskapet.

Da politikerne behandlet saken sist var det flere som tok til orde for at det må finnes en løsning som ivaretar både Sagå og stiftelsen.

Sagå på Rott

Sagå ble bygget i 1917, på Sand i Ryfylke, som det første sagbruket (Svense-saga) på Sand som ble drevet med elektrisk kraft. Svense-saga var i drift frem til 1973, men sto som et godt synlig minne om sagbrukstiden på Sand frem til den ble revet for å gjøre plass til det nye hotellet i 1995. Rott-tinget kjøpte da saga og fikk den fraktet til Rott, etablerte stiftelsen «Sagå på Rott» og fikk gjenreist bygget på dugnad, med målet om å skape et forsamlingshus, en storstue med selskapslokale og kunstnerbolig.

Arbeidet med å få ferdigstilt Sagå har tatt lang tid, og kunstnerboligen var ikke ferdigstilt og kunne tas i bruk etter formålet før i 2020. Kunstnerboligen var en viktig forutsetning for at det ble gitt tippemiddelfinansiering til gjenoppbygningen.

– Bygget har således en mindre lokal kulturhistorisk betydning for solasamfunnet enn Melingssjøhuset, og det er nok et element kommunedirektøren må legge vekt på. Samtidig har Sagå en viktig funksjon som mulig reiselivsmål, som forsamlingssted for de på Rott, og de erfaringene som ble gjort ved å bruke kunstnerboligen i 2021 og 2022 var svært positive, skriver kultursjefen i sin utredning.