– Jeg har barn i Sømme barnehage og er nyvalgt i FAU. Jeg stiller derfor spørsmål om jeg er inhabil. Svaret fra kommuneadvokaten er ja, sier MDG-politiker Ingrid Reiersen Kartveit.

Torsdag behandlet kommunestyret en sak om endringer i barnehagestrukturen. Forslaget fra kommunedirektøren er blant annet å legge ned Sømme barnehage når ny barnehage på Myklebust står ferdig i 2026. På den bakgrunn kom spørsmålet opp om Reiersen Kartveit med sine bånd til barnehagen ikke kan være med på å behandle saken. Kommuneadvokaten begrunner sitt syn med at en nedleggelse av en barnehage vil kunne skape sterke reaksjoner hos foreldre og de som er knyttet til barnehagen.

– Vi kan jo ikke være mor i barnehagen om dette blir standarden

Ap-gruppeleder Siv-Len Strandskog mener hun er habil.

– Dersom hun er inhabil vil det være veldig vanskelig for oss alle å sitte i kommunestyret. Vi kan jo ikke være mor i skolen, eller i barnehagen da. Vi kan jo ikke være innbyggere da. Vi er deltakere i velferdssamfunnet, har barn i skolen og barnehager. Vi kan ikke være inhabile i slike saker. Sier vi at hun er inhabil setter vi en ny standard, mener hun og viser også til at FAU i en barnehage ikke er et lovfestet organ med myndighet slik et samarbeidsutvalg er.

Sp-politiker Bjarte Kristiansen er enig.

– Vi risikerer alle å bli inhabile til slutt dersom det skal være slik. Vi behandler jo budsjett som innebærer endringer, kanskje nedleggelser. I budsjettet er det saker som kan få konsekvenser for skole, idrettslag, eller hva som helst der vi har barn eller tilknytning, mener han.

Ordfører Tom Henning Slethei er en av de tre politikerne som til slutt stemmer for at Reiersen Kartveit er inhabil. Han påpeker at det er forskjell på en sak der en barnehage er nedleggingstruet og en mer triviell sak. Også Venstre-politikerne stemmer for at Ingrid Reiersen Kartveit er inhabil, men flertallet mener hun skal få behandle saken.

Det er politikerne, i dette tilfellet kommunestyret, som avgjør habilitetssaker. Kommuneadvokaten kommer kun med faglig råd.

Må av og til bruke skjønn

Forskriften om habilitet i forvaltningsloven og kommuneloven er omfattende og fører ikke sjelden til diskusjoner når slikt skal avgjøres. Loven sier at man er inhabil dersom man er part i saken, eller dersom man har en nær tilknytning til et selskap som er part i saken. En tjenestemann eller folkevalgt er også uten videre inhabil når vedkommende er «i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken». Slektninger i «oppstigende linje» er foreldre, besteforeldre osv. «Nedstigende linje» omfatter barn, adoptivbarn og barnebarn. Innunder søskenbegrepet regnes også halvsøsken, men ikke stesøsken. Slektskap lenger ut enn det, for eksempel ens fettere og kusiner, onkler og tanter eller nieser og nevøer, omfattes ikke.

Selv om en tjenestemann eller folkevalgt ikke faller inn under noen av kriteriene som gir automatisk inhabilitet, kan vedkommende likevel bli inhabil etter en skjønnsmessig vurdering. Etter denne bestemmelsen kan en tjenestemann eller folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet». Det er i slike tilfeller, som gjerne omfatter vennskap, at det kan bli diskusjoner.