Gå til sidens hovedinnhold

Gull og bes­te­manns­pre­mie til Eira Tro­ne­rud i NM ju­ni­or stup i Bergen

Hel­gen 16–18. ok­to­ber kun­ne en­de­lig NM i stup ar­ran­ge­res i AdO Arena i Bergen, et­ter fle­re må­ne­ders ut­set­tel­se som føl­ge av Coronaepidemien. Ut­set­tel­sen med­før­te at både NM ju­ni­or, NM se­ni­or og NM mas­ters ble ar­ran­gert sam­me helg. 

Det­te re­sul­ter­te i over 1.900 kon­kur­ran­se­stup for­delt på 3 da­ger, og det ble stupt fra tid­lig mor­gen til sent på kvel­den i det fan­tas­tisk flot­te stup­an­leg­get i Bergen.

Eira Tro­ne­rud fra Ping­vin Stup­klubb (tid­li­ge­re Ran­da­berg­stu­per­ne) stup­te både vak­kert og sta­bilt på 3 me­ter svikt­stup klas­se B (14-15 år), og stakk av går­de med sei­e­ren med re­la­tivt god mar­gin til res­ten av stu­per­ne. En me­get sterk sei­er, som sam­men med 2.-plas­sen med 1 me­ter og 3.-plas­sen i tår­net, gjor­de at hun ble kro­net med bes­te­manns­pre­mi­en i sin klas­se.

Ping­vin Stup­klub­be had­de også med 2 de­bu­tan­ter i NM ju­ni­or, June Sund­heim og He­le­ne Ask Hansen. June var en­de­lig blitt gam­mel nok til å del­ta i klas­se C jen­ter, og stup­te jevnt og bra gjen­nom hele kon­kur­ran­sen. Det ble en me­get sterk 3. plass på June, kun 4 po­eng bak sølv­me­dal­jen. June del­tok også på 3 me­te­ren, her ble det den sure 4.-plas­sen, kun 2 po­eng bak 3.-plas­sen.

He­le­ne var også med i NM for før­s­te gang. Den tid­li­ge­re tur­ne­ren vis­te vel­dig godt tak­ter og har på re­kord­tid fått opp ett bra pro­gram med høy van­ske­lig­hets­grad, men er fort­satt litt uru­ti­nert et­ter få kon­kur­ran­ser. Det ble 5. plass på 3 me­te­ren i klas­se A, mens det ble 6. plass på 1 me­te­ren i klas­se A 1 me­ter.

Ju­lie Johnsen skul­le også de­bu­te­re i NM den­ne hel­gen i klas­se C jen­ter 1 me­ter, men pga. ett uskyl­dig syk­doms­ut­brudd fikk hun ikke an­led­ning til å kon­kur­re­re i dis­se strenge Coraonatider.

Det er ty­de­lig at det job­bes bra i Ping­vin og at en ny «ge­ne­ra­sjon» jen­ter er på vei, et­ter at Hel­le Tux­en nå har flyt­tet til USA for å kom­bi­ne­re stu­ping med stu­di­er, og for å trene til OL sam­men med søs­te­ren Anne Vil­de Tux­en, som også går på Loui­sia­na Sta­te University. Vi kom­mer ga­ran­tert til å høre mer fra den­ne lo­ven­de gjen­gen.

Den tid­li­ge­re OL-del­ta­ke­ren Amund Nordal Gis­mer­vik del­tok også i hel­gen NM, på 1 og 3 me­ter svikt for se­ni­o­rer. Her ble det en superjevn fight om 3.-plas­sen mot tid­li­ge­re klubb­ka­me­rat, og nå Bergen Stu­pe­klubb ut­ø­ver Es­pen Val­heim, der Amund knep seg for­an med 0,05 po­eng. På 1 me­ter svikt var Amund uhel­dig på ett av sine to skrue­stup, og hav­net på 6. plass. Her ble Es­pen Val­heim nr. 2 i en me­get jevn og spen­nen­de fi­na­le. Es­pen stup­te seg også til 2. plass på tår­net.

I klassen mixed synkron stupte Espen Valheim sammen med Caroline Sofie Kupka, også hun fra Bergen Stupeklubb til ett overlegent NM gull.

I klassen synkron 3 meter stupte Espen seg til 2. plass med makker Daniel Nåden Dyrstad, Bergen Stupeklubb

Ve­te­ra­nen Fro­de We­de­ge-Stok­ka del­tok også i NM den­ne hel­gen, i klas­sen mas­ter 40–44 år. Et­ter bra stu­ping, spe­si­elt på 1 me­ter og i tår­net, end­te det med sei­er i alle tre klas­se­ne. Amund Nordal Gis­mer­vik del­tok også i 1 me­ter mas­ters i sin klas­se (25-29 år), og tok en over­le­gen sei­er her med ny mes­ter­skaps­re­kord.

Kommentarer til denne saken