– Skal vi få gang på Jåsund skole og det nye svømmeanlegget må vi komme i gang. Dermed går gjeldsgraden betydelig opp, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Mens kommunens gjeldsgrad ligger på 74 prosent i 2026, går den opp til 84 prosent med de forslagene som flertallspolitikerne kommer med. Et av årene er den oppe i hele 88 prosent. Målet som politikerne selv har satt for gjeldsgraden er 60 prosent.

«Barn, unge og eldre først», har posisjonspartiene Frp, Ap, Sp og KrF kalt sitt budsjett.

– Vi prioriterer gode velferdstilbud til unge og eldre, sier Slethei da posisjonen la fram sitt budsjettforslag i Maskinhuset tirsdag morgen.

– Liten, men viktig sak

Pengene kan de legge inn fordi de henter dem fra andre steder, blant annet fra økt utbytte fra Sola Bredbånd og reduserer potten som kommunen har satt av til egne strømutgifter. Flertallspartiene flytter også en del tunge investeringer slik at det spares på renter og avdrag på lån.

Nykommer i budsjettflertallet, KrF, sier de er glade for å være om bord.

– Siden vi er den største overraskelsen inntil Solabladet skrev om det vil jeg takke for den måten vi er blitt tatt imot på, sier leder Arnfinn Clementsen.

Det er ikke alltid det er de store sakene som betyr mest. Clementsen trekker frem en av de minste:

– Kommunedirektørens forslag om ikke lenger å trykke opp brosjyrer og informasjon for lag og foreninger tar vi inn igjen. Det betyr veldig mye for lag og foreninger, sier han.

Slik prioriterer flertallet

Nye tiltak i drift:

 • Sola kommune vil opprette en kommunal ordning med Fritidskort for alle barn i alderen 8–14 år. Fritidskortet gis til å dekke kontingent til barn for å gi like muligheter for å delta i i ulike aktiviteter. Fritidskortet gis søknadsbasert og er på inntil 1000 kroner per halvår per barn. Kommunedirektøren bes fremme en sak innen april 2023 om hvordan dette kan organiseres fra august 2023.
 • Varmtvannsbassenget i helsehuset holdes åpent frem til ny svømmehall står klar. Opprinnelig tidsplan for ny hall opprettholdes. Gammel svømmehall rives sommeren 2023 og bygging av ny hall starter. Planlagt ferdig i 2025.
 • Skolefrokost. Det settes av midler til ungdomsskoler som vil prøve ut frokost i 1. friminutt.
 • Kommunedirektøren bes ved 1. tertial fremme en sak som belyser hvilke tiltak og kostnadsramme det er ved renovere løpebanen ved Tananger stadion.
 • Gang og sykkelsti ved Kjelsberg ring utbedres.
 • Ingen frivillige lag/foreninger skal tape på ny tilskuddsmodell. Idretten kompenseres derfor med 150.000 kroner for at øvrige lag/foreninger ikke skal tape på ny ordning.
 • Det skal være et barnehagetilbud i nærmiljøet i Sola skolekrets.
 • Det settes av midler til ungdomsdiakon via Sola kirkelige fellesråd.
 • Det opprettes et samordningsråd for frivillige lag og foreninger i Sola kommune, etter modell av Idrettsrådet. Kommunedirektøren kommer med en sak til utvalg for oppvekst om hvordan dette kan organiseres på enklest mulig måte.
 • Sola kommune skal i større grad gi tilbud med tilrettelagt praksis og arbeidstrening i sine virksomheter. Dette kan f. eks være i park og idrett, kjøkkenhjelp i barnehager og sykehjem. Kommunedirektøren skal våren 2023 legge frem en sak til politisk behandling med tiltak for å få dette realisert.
 • 150.000 ekstra midler til Ungdomsrådet i Sola. 50.000 brukes fritt av rådet til møter, kurs o.l., mens 100.000 disponeres til aktiviteter som for eksempel ungdomsfestival.
 • Den frivillige innsatsen som innbyggerne i Sola står for er betydelig, og bør løftes og anerkjennes. Det bevilges 75.000 kroner til en årlig markering av den internasjonale frivillighetens dag 5. november.
 • Fjellhallen Storevarden. Akustikken i hallen er svært dårlig og har vært det fra starten av. Det bestilles en rapport for å kartlegge situasjonen og sette i gang avbøtende tiltak.
 • Foreningen Vi vil ble etablert i 2018 av noen ildsjeler i Sola. Det er et nettverk hvor mennesker med en eller annen form for «usynlige sykdommer» kan føle tilhørighet og utveksle erfaringer. De har etter hvert fått til en rekke aktiviteter og kurs. Flertallet vil gi dem en påskjønnelse på 25.000 kroner som støtte for deres arbeid.
 • Dyrebeskyttelsen Nord Jæren gis et årlig beløp på 25.000 kroner. Dyrebeskyttelsen gjør en god jobb i Sola, blant annet ved å hente inn husløse katter, kaniner og hunder.
 • To millioner til ny hall ved flymuseet. Det forutsettes at resterende beløp skaffes via sponsorer.

Her er endringene flertallet gjør i oppvekst- og kultursektoren i forhold til kommunedirektørens forslag:

 • Dragefestivalen er en tradisjonsrik familiefestival i Sola. Det er viktig at rammebetingelsene deres ikke blir redusert slik at den fortsatt kan være en festival av regional og nasjonal interesse. Det blir ingen reduksjon i støtten.

 • Ingen reduksjon i årsverk i barne, ungdom og familietjenesten.

 • To årsverk i kultur opprettholdes. Disse skal sikre tilbudene til bibliotek, onsdagsklubben, fredagsklubben og to dager i uken med åpent i FeelGood i Tananger. I tillegg skal stillingene administrere det kommende fritidskortet.

 • Ingen nedskjæringer i tilrettelagt fritid.

 • Hel plass i SFO skal ikke overstige hel plass i barnehage. Derfor innføres makspris på 3000 kroner per måned for hel plass. Dette gir en besparelse på cirka 3500 per barn.

Her er endringene flertallet gjør i oppvekst- og kultursektoren i forhold til kommunedirektørens forslag:

 • Det økte tilskuddet til vikarer innen hjemmetjenesten erstattes med hele faste stillinger.

 • Sola kommune går i dialog med Stavanger kommune for å se på muligheten for å gi samme tilbudene de fikk fra K46 i MO ung i Stavanger. Det vises her til blant annet «drop-in-tilbudet»

 • Våre innbyggere skal få en sykehjemsplass når de trenger det. Utleie av institusjonsplasser skal ikke hindre dette. Ved ledig kapasitet kan kommunedirektøren leie ut plassene med kort varighet, der oppsigelsestiden er maks tre måneder.

 • Matombringing er et viktig tilbud for de av våre innbyggere som trenger det. Matombringing fortsetter med en pris på 85 kroner per dag.

 • Hjemmetjenesten sitt tilbud om praktisk bistand, særskilt i helgene, er avgjørende for at mange kan bo lenger hjemme. Omfanget skal ikke reduseres.

 • Ingen reduksjon i ROP-Teamet.

Her er endringene flertallet gjør i samfunnsutvikling i forhold til kommunedirektørens forslag:

 • Av den årlige summen på to millioner til klima og miljøfond, skal én million årlig gå til innhenting av plast.

 • Tilknytningstilskudd til idrettslag fortsetter.

 • Medlemskapet i Ryfylke friluftsråd opprettholdes.

Prioriterer Jåsund skole og ny svømmehall

Investeringene er mange og står i kø fremover.

Her er flertallets forslag til hva kommunen skal investere i

 • Kommunedirektøren bes sette i gang prosjektering av ny skole på Jåsund med flerbrukshall.

  Skolen skal stå klar senest høsten 2026.
 • Læremidler er et prioriteringsområde for å sikre den gode Sola-skolen. Det settes av to millioner ekstra midler per år i perioden for nye analoge og digitale læremidler.

 • Nye lokaler til FeelGood på Dysjaland fremskyndes til 2023. Hovedetasjen i «gammelskolen» settes i stand til formålet.
 • Det er behov for omsorgsboliger med personalbase i Sola kommune og en viktig del av sentrumsutviklingen. Oppstarten framskyndes, og det settes av midler i 2023 til rivning av eiendommen på «gamle Soltun tomten» som er tiltenkt formålet, samt prosjekteringsmidler.

 • Kommunedirektøren bes fremme en helhetlig sak som omhandler relokalisering av skatepark ved Stangeland senteret og BMX banen ved Soma leiren. Dette skal gjøres i forståelse og samarbeid med klubben. Intensjonen er å samlokalisere ved grøntdrag ved Joa. Frigivelse av areal på Soma til næringsvirksomhet.

 • For å ivareta jordvern skal det ved regulering av veianlegg tilstrebes at fotavtrykket på veianlegget blir så lite som mulig.

 • Det settes av 800.000 til ny pumptrack som kommunens andel av tredelingsmodellen.

 • Turvei Hafrsfjord utvikles med et nytt strekk i perioden 2024–2025.

 • Gamle Soltun rives og gjøres klar til omsorgsboliger med personalbase.