Frp, Ap, KrF og Sp har i sin siste Handlings- og Økonomiplan (HØP) 2022 sørget for at kommunen kan levere et stort omfang av nødvendige primærtjenester til innbyggerne i Sola. Vi vil nå bygge ut Storevarden skole, Myklebust barnehage, Røyneberg barnehage, Jåsund skole, ny svømmehall og omsorgsboliger og mer. Totalt skal Sola kommune investere 1,2 milliarder i kommende HØP-periode. Etter salget av Sola Bredbånd kan nå alt dette realiseres uten å gå på akkord med gjeldsgraden.

Gjeldsgraden vil etter alle disse store nødvendige investeringer være betydelig lavere enn i 2019 da den var på 79 prosent. Gjeldsgraden vil bli under selvpålagt 60 prosent for første gang på 15 år. 18 måneder etter flertallet i Sola kommunestyre ga grønt lys for å vurdere salg av Sola Bredbånd, endte dette med signert salgsavtale med Infranode til en meget god pris på 515 millioner. Da vi ga grønt lys til salg varierte motivasjonen til mulig salg mellom 350–400 millioner. 500 millioner mindre gjeld vil gi over 30 millioner frigitt fra drift. Og selv med normal forsvarlig utbytte fra Sola Bredbånd i uoverskuelig framtid ville ikke handlingsrommet på drift blitt bedre, tvert imot. Vi var meget fornøyd og gledet oss til å vedta salget på kommunestyrets siste møte i 2022. Opposisjonen med Høyre og Venstre i spissen stemte imot. Dette er vi sterkt uenig i. Vi gleder oss på vegne av kommunen og kommunens innbyggere over bedret økonomi og økt handlingsrom for å sikre gode velferdstilbud i lang tid fremover. Her er noen argumenter for vårt syn:

TIMING: Timing er alt og timingen i salget SBB mener vi var meget gunstig. Kjøper hadde nettopp vært i finalen om kjøp av Telenor sitt fibernett, og tapt og ekstremt motivert for å plassere frie pensjonsmidler med langsiktig moderat avkastning.

KONFLIKT: Av 35 forespurte kom Infranode med det klart beste budet og var det minst konfliktfylte i vårt nære samarbeide med Lyse. Hvis andre industrielle hadde kjøpt kunne klimaet med Lyse sett veldig annerledes ut. Som ansvarlig eier og kommune bør vi være glad for at kjøper ble Infranode som er en langsiktig investor (25+ år)

PRIS OG FORVENTNING Man selger på og får betalt på dagens kontantstrøm, historisk kontantstrøm og forventning om framtidig kontantstrøm. Den dagen alt potensial i fibernettet, dvs. alle husstander har fiber fra Sola Bredbånd er det ikke mer potensial utover innbyggerøkning å selge på. Sola Bredbånd leverer i dag en meget god kontantstrøm og kan, hvis alle faktorer slår, til levere bedre de neste 10 årene. Det var disse to faktorene vi fikk en meget god pris for. Vi fikk altså betalt for økonomisk historikk, nåverdi og framskrevet potensielt økt kontantstrøm.

PROSESS: Administrasjon og eier opptrådte iht. forskrifter, lover og tidsrammer. Alt av underlag og fakta for å avgjøre salg var framlagt Administrasjonen og generalforsamling (Ordfører) var selvsagt fokusert på maksimal pris, men andre faktorer som stabilitet/langsiktighet i ny kjøper og lavt konfliktnivå med lyse var også meget førende for å presentere bud og kjøper til kommunestyret for godkjenning. Bestilling var å akseptere salg eller ikke selge. Styret i Sola Bredbånd styrket administrasjonen i Sola Bredbånd med ressurser for å reforhandle avtale med Lyse som var langt på overtid. Daglig leder, styreleder og innleid konsulent sikret ny langsiktig avtale på 20 år og bedret kontantstrøm årlig med 4+ million, som også medvirket til den gode prisen. Det er legitimt å undres over Høyre og Venstre sin kritikk av en 18 måneders lang prosess, ikke minst fordi Høyre selv i 2019 foreslo en vurdering av salg av Sola bredbånd. Bestilling og prosess var å si ja til salg eller nei til salg, ikke å spekulere i eller framsette andre teoretiske løsninger i siste innspurt. Vi er fornøyd med å levere et godt og ansvarlig budsjett og salget av Sola bredbånd mener vi også vil vise seg å ha vært en meget god beslutning for «Solabuen» i overskuelig fremtid.