«Handlings og økonomiplan» er hver høst spennende og retningsgivende. Det setter kurs for de kommende år. Budsjett blir selvsagt mye tall, og jeg prøver hele tiden å minne meg selv om at det egentlig ikke handler om kroner og øre, men om mennesker. Over 28000 Solabuer og enda flere som arbeider her, eller på forskjellig vis har tilknytning til kommune, og vi skal ikke glemme våre nye landsmenn hvor mange kommer fra krig, undertrykkelse eller fattigdom. Min motivasjon for politikk har hele tiden vært og er mennesket, og menneskeverd i sentrum.

Dette året ble KrF, til manges overraskelse, med i et nytt flertallssamarbeid. Vi var godt i gang med eget budsjett da invitasjonen kom fra Frp, Ap og Sp, og vi ble enige om å gi dette en mulighet. Det resulterte i et godt flertallsbudsjett etter min mening, hvor KrF fikk gehør for gode og viktige saker.

Dette gjør at KrF i det siste året før valget er ansvarlig for å følge opp et felles budsjett sammen med tre andre partier, og vil jobbe tettere sammen med budsjettflertallet. Samtidig er KrF et sentrumsparti som ønsker et godt samarbeid fra sak til sak med så stor bredde som mulig. Det blir et spennende år fram mot høstens valg.

Budsjettets overskrift er «Barn, Unge og Eldre først», og dette er et budsjett som er framtidsrettet både i drift og i investeringer. Fritidskortet er en gladmelding til familier og til barn og unge i alderen 8–14 år. Fritidskortet er på inntil kr 1000,- pr. barn i halvåret, og vil gi like muligheter til å delta i ulike aktiviteter, være en del av fellesskap og oppleve mestring og livsutfoldelse.

I en tid da mange familiers økonomi er presset vil fritidskortet bidra til at ikke barn og unge av økonomiske hensyn blir satt på sidelinjen eller opplever utenforskap. Støtte til lag og foreninger innen idrett, kirke og allmennkultur, er viktig for KrF og for lokalsamfunnet. Fra administrasjonen var det kommet forslag til nye retningslinjer for tildeling av tilskudd. Ikke alle lag ville komme like godt ut ved dette forslaget.

Flertallsbudsjettet slår fast at ingen skal tape på ny ordning, og vi har allerede i siste formannskap fulgt dette opp med å vedta enstemmig noen gode føringer for hvordan disse midlene kan fordeles.

Det planlegges også en årlig markering av «Frivillighetens dag» som er 5. desember for å vise takknemlighet og løfte opp og fram den store frivillige innsatsen som finnes i Sola. Uten frivilligheten stanser Norge!

Flertallsbudsjettet har også gitt rom for en ny stilling som Ungdomsdiakon i Solakirkene, noe som vil få betydning for ungdom i samarbeid med lag og foreninger. Det kirkelige fellesrådet får også tilbake bevillinger som for noen år siden var fjernet fra budsjettet.

Det er mange byggeprosjekter på gang som kommer barn og unge, familier, voksne og eldre, og mennesker med ulike utfordringer, psykisk og fysisk, til gode. Svømmehall og varmtvannsbasseng er viktig, og for Sola KrF er omsorgsboliger en hjertesak. Vi taler sterkt for en helhetlig linje i eldreomsorgen; hjemmehjelptjenester – omsorgsboliger – og sykehjem når det er nødvendig.

At «gamle Soltun» skal rives neste år og planleggingen av omsorgsboliger tar fart, betyr veldig mye for utviklingen av Helsekvartalet og Sola Sentrum, men først og fremst for mennesker og familier. Beslutning om å komme i gang med planlegging og bygging

Jåsund skole er også viktig. Turvei Hafrsfjord vil bli utvidet med et nytt strekk, og denne turveien og turstien er det viktig å videreutvikle både med tanke på folkehelse og Solas unike historie.

Da formannskapet for halvannet år siden åpnet for muligheten til å selge Sola Bredbånd, var vi skeptiske og stemte imot. Nå mener vi at forutsetningene er endret slik at det ble attraktivt og fornuftig å selge. Usikkerhet rundt den framtidige verdi av å eie et slikt bredbåndselskap, høyere gjeldsrenter og et meget godt pristilbud, gjorde at vi støttet salg i kommunestyret 15. desember.

Men selv uten dette salget mente vi det var forsvarlig å øke gjelden for en periode for å virkeliggjøre disse viktige byggeprosjektene for innbyggerne. Når vi gikk inn i samarbeid om budsjettet var ikke salg av Sola Bredbånd en del av «pakken», men salget som ble vedtatt i kommunestyret 15. desember vil bidra til lavere gjeldsgrad og større handlingsrom i kommunens primæroppgaver til innbyggerne. Det er svært positivt.

Til slutt; Vi er glad for å bidra til et flertallsbudsjett som løfter fram barn og unge og helse og eldre, og som støtter frivilligheten!