– Undersøkelser gir grunn til å tro at pasienten er blitt smittet av legionella under oppholdet hos oss. Det er alvorlig og trist, sier Elisabeth Farbu, viseadministrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus i en pressemelding mandag.

Legionellabakterier er vanlige og finnes i små mengder i naturen. Legionella finnes i de fleste vannsystemer, og smitter ikke mellom mennesker.

– Funnet knyttes til en undergruppe av legionella (gruppe 2–14), som i mindre grad gir alvorlig sykdom. Når disse bakteriene gir sykdom, må det gjøres grundige undersøkelser for å finne årsaken, sier smittevernoverlege Jon Sundal.

Det er ikke mistanke om ytterligere legionellasmitte i sykehuset, skriver Helse Stavanger.

Sykdomsutvikling

Legionellabakterier trives i vannforsyningssystemer som har en temperatur på 20–50 grader. Legionella smitter gjennom små vanndråper (aerosoler) som vi puster inn, eksempelvis via damp. I sjeldne tilfeller kan smitte også oppstå ved at vann trenger ned i luftrøret, også kalt aspirasjon.

Det er personer med svekket immunsystem som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom.

Kartlegger bredt

Sykehuset overvåker rutinemessig forekomsten av legionellabakterier i vannet. Det er utført ytterligere undersøkelser ved ulike avdelinger, som viser funn av bakterier i armaturer (vasker). Undersøkelsene viser ikke økt forekomst av legionella. Legionellaverdiene er innenfor akseptabelt nivå.

Sykehuset følger Folkehelseinstituttet sin veileder for forebygging av legionellasmitte, og har strenge kontrollrutiner. For å være føre-var, mens undersøkelsene fortsatt pågår, iverksettes det ytterligere risikoreduserende tiltak:

  • økt årvåkenhet og utvidet testing av pasienter med alvorlig lungebetennelse
  • intensivere gjennomspyling av dusjer som ikke brukes regelmessig
  • hyppigere testing på faste steder, i dusjer og vasker, for å kunne følge utviklingen over tid. Til vanlig tas det stikkprøver
  • utvidet måling av klordioksidnivået. Klordioksid tilsettes i vannet i blant annet helseinstitusjoner for å redusere legionellanivået

Varsling og tilsyn

Statens helsetilsyn er varslet, og sykehuset er i kontakt med kommunelege og Folkehelseinstituttet.

Tirsdag 25. oktober gjennomførte også Stavanger kommune, ved miljørettet helsevern/Rogaland brann og redning, tilsyn med vannbehandlingsanlegget på sykehuset.