Dette vil solapolitikerne gjøre for å dempe konsekvensene av Korona-krisen lokalt

Politikerne håper på statlige midler til å kunne tilby raske vedlikeholdsjobber for bygg- og anleggsbransjen.

Politikerne håper på statlige midler til å kunne tilby raske vedlikeholdsjobber for bygg- og anleggsbransjen. Foto:

Kommunen vil blant annet ha statlig kompensering for inntektstap og straksjobber innen bygge- og anleggsbransjen dersom det kommer statlige ekstramidler slik det gjorde i nedgangstiden for få år siden.

DEL

Høyre fremmet nylig en rekke forslag til tiltak som de ønsker kommunen skal gjøre for å motvirke konsekvensene av Korona-krisen for det lokale nærings- og kulturlivet.

- Regjeringen kommer med krisepakker hele tiden, og vi rammes nå dobbelt så hardt både med Korona-restriksjonene og med lav oljepris. Vi må både gjøre noe straks for nærings- og kulturlivet lokalt, men også se på hva vi kan gjøre for å forberede oss til hverdagen igjen, sa Janne Stangeland Rege (H) da hun fremmet forslaget.

Forslaget innebærer blant annet å ferdigstille byggeprosjekter og å holde aktiviteten i byggenæringen oppe, ta inn flere lærlinger, opprettholde tilskudd til lag og foreninger, lokale holdningskampanjer og samarbeid med private aktører for å samarbeide med offentlige virksomheter innen helse, transport og rusomsorg.

Da forslagene ble behandlet i formannskapet denne uken innvendte Ap med at forslagene krever for mye av administrasjonen i en tid der liv og helse er hovedprioritet.

Frp uttaler også de økonomiske konsekvensene av situasjonen er ukjente, men antatt store.

- Vi vet ennå ikke hvor store disse konsekvensene blir, men andelen som nå er permittert er høy, og den kan øke ytterligere. Dette vil kunne gi en betydelig svikt i skatteinntektene til kommunen, og derfor må vi husholdere nøkternt, sier ordfører Tom Henning Slethei.

Politikerne ble til slutt enige om et enklere forslag til tiltak som ble fremmet som et fellesforslag fra Ap, Frp, FNB, Sp og SV. Det lyder:

Sola kommunestyre vedtok i budsjettet for 2020-2023 at Sola kommune skal gå foran som en ja- kommune i plan og byggesaker. Dette for å få til en smidig og effektiv saksbehandling av saker fra innbyggere og utviklere. I den tiden vi står inne i nå og fremover vil dette bli enda mer aktuelt. Formannskapet i Sola har tillit til at kommunedirektøren jobber etter dette målet. Det er her viktig at plan og byggesaksavdeling, så langt det er mulig, ferdigstiller større plan – og byggesaker som kan være med på å gi aktivitet i bygge- og anleggsbransjen

Pandemien og de tiltak som gjennomføres for å stoppe denne får store konsekvenser for innbyggere, næringsliv og kultur - og idrettsmiljøet. Som kommune er det stor usikkerhet om i hvilken stor grad dette vil få av negative konsekvenser for økonomien til kommunen. I denne usikre situasjonen må vi husholdere nøkternt, samtidig som vi adresserer det ansvar regjering og storting har for å sikre kommunene en forsvarlig drift og full kompensasjon av inntektstap og økte utgifter Covid 19 gir oss.

1. Frem til neste for mannskap bes kommunedirektøren legge frem en liste over prosjekt i handlings- og økonomiplanen og løpende vedlikeholdsbehov som kan igangsettes nærmest umiddelbart. Dette for å være klar til iverksettelse hvis Stortinget kommer med øremerkede stimuleringsmidler til kommunene, slik de gjorde ved sist økonomiske krise.

2. Formannskapet i Sola ber ordfører gå i dialog med kommunene på Jæren med det mål om å sende et brev til regjeringen og rogalandsbenken på Stortinget. Formålet med brevet er å sikre en full kompensasjon av inntektstap og økte utgifter i forbindelse med Covid 19. Det skal også tydeliggjøres behov for at krisepakke for næringslivet også må inneholde egne bevilgninger for å initiere oppdrag fra kommunen sin side. I likhet med hva som ble gjort under sist økonomiske krise. Dette for å støtte opp om lokalt næringsliv.

3. Kommunedirektøren bes gå i dialog med idrettsråd og andre lag og foreninger som kan få et inntektstap, for på den måten få kartlagt eventuelle hjelpebehov fra kommunen sin side.

I tillegg fremmet KrF et forslag vedrørende behov for arbeidskraft i landbruket.

Landbruket står overfor en arbeidsintensiv periode og mange innen landbruket er avhengige av ekstra arbeidsinnsats. I situasjonen med koronakrisen er det er svært viktig at landbruket opprettholder vanlig matproduksjon, og det krever arbeidsinnsats som også vil opprettholde sysselsettingen.

Det er viktig at Sola kommune legger til rette lokalt, slik at ledig arbeidskraft kan benyttes, og at folk som er permitterte, studenter, arbeidsledige og pensjonister kan arbeide og hjelpe til innen landbruket.

Forslaget fra KrF lød:

"Vi ber kommunedirektøren sørge for å koble sammen landbrukets behov med den ledigheten som nå oppstår i situasjonen med korona, for å hjelpe landbruket med oppretteholde matproduksjon".

Forslaget skal kommunedirektøren ta videre til NAV.

Artikkeltags