Som ventet ble det en spennende debatt i kommunestyret 17. desember om budsjett og «Handlings- og økonomiplan 2021–24. Dette året har det vært ekstra utfordrende pga. den omstillingstid vi er inne i med behov for innsparinger og nytenkning, og ikke minst med koronapandemien på toppen som vi alle har måttet og må forholde oss til. På tross av dette må vi si at Sola kommune har klart seg bra gjennom 2020, og vi har grunn til å være takknemlige for hvor godt vi har det i landet vårt og i kommunen vår. Vi må ikke glemme at vi på tross av politiske uenigheter står vi ganske nær hverandre sett i forhold til de motsetninger og konflikter som vi ser i mange land og samfunn i vår tid.

KrF valgte dette året å lage budsjett med H og V. Jeg mener at vi la fram et godt alternativ til posisjonens budsjett, selv om det dessverre ikke ble vedtatt. Fokusområdene i budsjettet er jobb, fremtid, miljø, forebygging og frivillighet.

Jeg vi løfte fram noen av de viktige KrF-sakene i vårt alternative budsjett:

Det er svært viktig at det nå er blitt en løsning slik at Sola kommune fortsetter samarbeidet med organisasjonen Alternativ til Vold. Denne organisasjonen er et nødvendig supplement til kommunens egne tjenester som barnevern og andre. Vold, ikke minst i nære relasjoner, er et samfunnsproblem som må tas på høyeste alvor.

For KrF er det en gladmelding at det er bred politisk enighet om bygging av omsorgsboliger. Helsekvartalet har vært og er svært viktig for oss og for tidligere posisjon. Det gjelder å få fortgang i planleggingen. Det enstemmige vedtaket fra levekår og formannskapet inneholder også mulighet for å velge nye og spennende modeller.

Sola kommune er medlem av organisasjonen «AvOgTil», og dette er tydelig forankret i våre alkoholpolitiske retningslinjer. Her er det mye kunnskap å hente i forebygging av alkohol og rus som ett av våre store samfunnsproblem. For å styrke dette har vi foreslått et dagsseminar i regi av AvOgTil for politikere og ansatte i kommunen. Et slikt seminar vil øke vår kunnskap og bevissthet på et område som er både forebyggende og samfunnsbyggende, ikke minst med tanke på barn og unge.

H, V og KrF ønsker også å gi tilbud om gratis samlivskurs for alle førstegangsforeldre. Familien er en grunnpilar i samfunnet, og småbarnsfasen er en viktig tid for både barna og foreldre. Og i Sola støtter vi hverandre og tar ansvar for hverandre.

For KrF er det også svært viktig å styrke kirke- og frivillig sektor. Det er skuffende at posisjonens vedtatte budsjett skjærer ned støtten til kirkelig fellesråd med 6 prosent, atskillig mer enn andre virksomheter må spare. I vårt budsjett var det også på plass ansettelse av ungdomsdiakon i solakirkene, noe som er svært viktig med tanke på barn og unge og forebyggende arbeid.

Vi må prioritere forebyggende arbeid, og vi ønsket også å fortsette det viktige tilbudet med dagrehabilitering for personer med funksjonshemninger.

Frisklivsentralen må opprettholde driften og utvide med tilbud også på ettermiddagen, utover vanlig arbeidstid.

Gjennom «Helt-med» ordningen kan vi legge til rette for at personer med psykisk utviklingshemning bli ansatt i vanlige jobber i vanlige bedrifter, inkludert bedriften Sola kommune.

KrF etterlyser også en langsiktig plan for å utvikle og fullføre turvei Hafrsfjord. Sola og Hafrsfjord er historisk mark, og turveien er en perle som gir naturopplevelser og er helsebringende.

Kort sagt; Vi vil styrke næringslivet, ta vare på jordbruket, klima og miljø, ta imot vår andel av flyktninger, fokusere på jobb og inkludering, prioritere barn, unge og familier, helse og eldreomsorg, og styrke frivilligheten.

Det meste koster penger og budsjett er krevende, men det som ikke koster penger er kanskje enda viktigere; respekten for menneskeverdet, nestekjærligheten og omsorgen for hverandre i hjem og familie, naboskap og jobb, og forvalteransvaret for den kloden vi har fått tildelt.