Bonde må fjerne fylling som kommunen mener er ulovlig – kan få dagbøter dersom det ikke er fjernet innen juni

Kommunedirektøren mener bonden i liten grad har innrettet seg etter kommunens anmodning og vil ilegge tvangsmulkt dersom det ikke ryddes opp.