I Indre Havn i Tananger ligger Danielsen Brygge med sine tre sjøhus. Her foregår det p.t. en detaljregulering for opptil 20 boenheter (Plan ID 587) mellom Havnevegen og kaien/sjøen.

Allerede ved oppstart av planarbeidet kom det faglig råd fra Statens vegvesen om å gjøre «en særskilt trafikksikkerhetsvurdering knyttet til kommunal vei Havnevegen som følge av den økte trafikken som vil komme ved utbyggingen. Jeg mener at selv om det er laget både en trafikkanalyse og en mobilitetsplan er trafikksikkerheten ikke vektlagt i planen, og jeg er alvorlig bekymret for større konflikt mellom alle trafikanter – gående, syklende og kjøretøy – i Havnevegen – som er samleveg for både Moringvegen, Trossevegen og Oldermannsbakken.

I trafikk konsulentens rapport viser de til dagens utfordringer i Samlevegen mellom avkjøring fra Tananger ring og krysset ved Havnevegen (blindveien). All trafikk til og fra Indre Havn må kjøre denne veien som er smal – på under 4,5 m bred på rettstrekket – og som har siktutfordringer i begge ender. Samtidig viser barnetråkk registreringer for Storevarden barneskole (gjennomført av kommunen i 2015) at denne veistrekningen blir brukt av barn både til skolen og i fritid, og er identifisert som farlig vei. Denne strekningen er den korteste veien fra Indre Havn og de nye leilighetene til Storevarden skole – over 50 meter kortere for gående og syklende enn alternativruten via blindveien og langs Tananger Ring.

Det eneste som står om dette i trafikkanalysen er at alternativruten som er mer trafikksikkert «bør tydeliggjøres ved skilting». Vil skolebarn, og andre gående og syklende, virkelig følge et skilt om det betyr en omvei? Denne ruten er korteste vei til sentrum, men ikke til skolen eller andre steder vest for Havnevegen. Det er heller ikke korteste vei fra bussholdeplassen for passasjerer som har reist fra Stavanger sentrum, Madla eller Jåsund.

Planen legger til rette for begrenset parkering, med 1,2 plasser per leilighet. Det argumenteres for at det ikke er problematisk fordi en mye større andel av de nye beboerne skal gå, sykle og reise med buss enn beboere på Tananger gjør i dag. Så selv om det blir noe økt trafikk, blir det også flere gående og syklende mellom Havnevegen og Tananger Ring. Og ingen skal gå eller sykle langs den smale veien? Alle skal bruke blindveien, selv om ruten bli lengre om de skal vestover?

Denne problemstillingen er ikke nevnt eller vurdert noe sted i planen, selv om det skulle lages «en særskilt trafikksikkerhetsvurdering». Jeg mener at planen ikke løser de trafikale utfordringene i Havnevegen, og at det som er skrevet i risiko og sårbarhets analysen (ROS) behandler temaet altfor lett.