Lite dokumenterte møter med fast tidsintervall som ikke blir gjennomført, diffus journalføring, fragmenterte opplysninger om barnet og dårlig gjennomførte rutiner som igjen fører til manglende kompetanseoverføring. Dette er det som kommer frem i flere ledd i en rapport Statsforvalteren har offentliggjort. Det siste året har de ført et nasjonalt tilsyn ved bo- og avlastningstjenestene i alle landets kommuner. Dette er vi i Løvemammaene Vest glade for.

Som del av Løvemammaene jobber vi for å opplyse om og forbedre rettighetene til barn og unge med sykdom og funksjonsvariasjoner. Derfor blir vi også bekymret når vi ser at Sola kommune bryter helse- og omsorgstjenesteloven.

Sola kommune har ansvar for å sikre kvalitet i tjenesten, kvalifisert personell på jobb, kompetansedekning og kompetanseheving, og nødvendig opplæring. God kommunikasjon er særdeles viktig for å dekke barnets behov der god journalføring og rutinemessige møter er viktige ingredienser. Vi kan ikke se at disse rutinene er på plass i Åsenhagen avlastningsbolig.

Avlastningstjenester skal gi foreldre som har en stor omsorgsbyrde eller særlig tyngende omsorgsoppgaver for barna sine, nødvendig og regelmessig fritid, hvile og mulighet for å delta i «vanlige aktiviteter» i samfunnet. Våre medlemmer med velfungerende avlastningsboliger får en reell pause fra det tyngende omsorgsarbeidet og trenger ikke å være i beredskap på samme måte som når barnet er hjemme. De får slappet skikkelig av.

Andre opplever utfordringer med hyppig utskifting av personell, institusjonspregede boliger, og mangelfull kompetanse på medisinsk komplekse barn og barn med sammensatte pleie- og omsorgsbehov. Hos Åsenhagen avlastningsbolig dokumenteres det ikke konkret nok tiltak, og prosedyrer blir ikke beskrevet godt nok. De faglige vurderingene som ligger til grunn for tiltak er heller ikke dokumentert. Hvordan kan vi være sikre på at det ikke skjer feilmedisinering, og feilbehandling når manglene er så store?

Konsekvensene av disse utfordringene er blant annet lavere livskvalitet, utrygghet og fare for at livsviktige rutiner som mat og medisinering ikke blir fulgt korrekt. Følgene kan være traumatiske og i verste fall katastrofale for de inneboende barna og familiene deres. Dette skal ikke barna våre måtte kjenne på. De skal ha et likeverdig liv på lik linje med alle andre barn – og spesielt i sin egen bolig.

I FN-konvensjonen og CRPD sies det at en tommelfingerregel for arbeidet med å gjennomføre konvensjonen – både generelt og i enkeltsaker – er å spørre seg selv om du hadde akseptert samme situasjon for deg selv basert på hvem du er, eller om du ville godtatt samme betingelser for andre personer uten funksjonsvariasjoner. Dersom svaret er nei, kan det tyde på at her er det noe som ikke er som det skal, og at tiltak må iverksettes for å oppfylle de kravene konvensjonen setter til utøvelse av offentlig virksomhet.

Rapporten viser at Sola kommune har hatt uforsvarlige rutiner i avlastningsboligen og brutt helse -og omsorgstjenesteloven. Vi i styret i Løvemammaene Vest ser svært alvorlig på at barnets beste og rettighetene deres ikke blir ivaretatt. Skal en avlastningsbolig være en reell avlastning må foreldre kunne stole på at barna blir fulgt opp på en forsvarlig måte. Vi forventer at Sola kommune rydder opp og gir de familiene som sårt trenger det en trygg og god avlastning.