Tirsdag møttes formannskapet for å diskutere kommunens handlings- og økonomiplan, og i år ble det fremlagt fem ulike forslag til budsjett, i tillegg til kommunedirektøren sitt.

Høyre er det største opposisjonspartiet, og på forhånd annonserte gruppeleder Janne Stangeland Rege at skolen er deres førsteprioritet i dette budsjettet.

– Vi må finne tilbake til den gode solaskolen, fordi vi føler at den er i ferd med å glippe litt. Vi vil ikke kutte i skolen slik kommunedirektøren foreslår. Derimot reverserer vi kuttet som er foreslått og setter av mer penger til læreverk, sier hun.

Mer praktisk skole

Høyre setter også av penger til å flere miljøterapeuter i skolen. Målet er å gjøre skolen litt mer praktisk.

– Vi trenger flere yrkesgrupper inn i skolene som kan gjøre skolen litt mer praktisk. Vi ser av resultatene fra tilstandsrapporten for grunnskolen at det er flere elever som sliter med motivasjonen. Kanskje er skolen for noen blitt for teoretisk, mener hun.

Hun peker blant annet på Sola ungdomsskole sin skolehage, Sande skole sitt skolehageprosjekt som er i prosess og de praktiske valgfagene i Dysjaland skule og Kjerrberget ungdomsskole.

Partiet setter også av oppstartsmidler til bygging av Jåsund skole og vil samtidig ha drift i Solahallen og helsehuset frem til ny svømmehall står klar i 2025.

– Det er også viktig for svømmeundervisningen, slik at ikke mange elever må busses til Tanangerhallen, eller Dysjalandshallen, legger hun til.

Her er andre prioriteringer i drift og investeringer fra Høyre:

 • Økt driftstilskudd lag og foreninger

 • Økt driftstilskudd lag og foreninger med egne bygg

 • Strømstøtte til lag og foreninger med egne bygg

 • Sommerjobb for ungdom

 • Gamingrom Dysjaland og Sola

 • Gapahuk i aktivitetsparken

 • Kutter ikke midler i tilrettelagt fritid

 • Tilgjengelig og tidlig hjelp ved spiseforstyrrelser

 • Sikre Solafestivalen som et årlig arrangement

 • Flere hjemmetjenester i fysioterapi

 • Realisere omsorgsboliger

 • Pårørendestrategi

 • Det er ønsker og behov for seniorboliger i Sola kommune. Det bør settes i gang et arbeid for å se på mulighetene for å realisere slike boliger, gjerne etter idé fra andre prosjekt som for eksempel Vålandstunet i Stavanger og Rådhusmarka i Sandnes

 • Hele området bør sees på under ett, slik at det blir en helhet til det beste for Tananger. Arkitektkonkurransen bør være førende for utviklingen, og det bør legges vekt på å videreføre Tanangers identitet

 • Det bør vurderes om det mulig å øke åpningstidene på helsestasjon for ungdom. Tilbudet må være tilgjengelig når behovet er der

 • Forbedre seksualundervisningen på skolene, blant annet ved å gjennomføre «Uke 6»

 • Intensivere arbeidet med en enklere planløsning i samarbeid med gårdeiere, slik at Sola sentrum kan utvikles til et levende og attraktivt handelssted

SV og MDG

SV og MDG leverer nok en gang et budsjett sammen. Mye av innholdet i alles budsjettforslag er felles og bygger på allerede vedtatte investeringer. Men på grunn av den økonomiske situasjonen – og for å holde gjeldsgraden nede – velger blant andre SV og MDG å utsette noen av dem.

– Vi har tatt ut aktivitetshuset i Tananger i denne budsjettperioden. Det er fordi vi mener det er litt for usikkert hvordan dette skal være. Det er en del usikkerhetsmomenter her, og slik det ser ut er vi litt usikre på hvordan det blir å legge en så stor «kladeis» av et bygg nede ved torget og fiskehavnen, sier gruppeleder i Sola SV, Bettina Lindgren.

Også disse partiene har Jåsund skole med i planene, men de ønsker ikke å påbegynne byggingen før i 2026. Det er samme år som flertallet vil at skolen skal stå ferdig. Derimot er de enige med flertallet og de øvrige opposisjonspartiene om at FeelGood skal få nye lokaler på Tjelta i 2023 og at en ny svømmehall skal stå ferdig i 2025.

Her er andre prioriteringer i drift og investeringer fra SV/MDG:

 • Reverserer flatt innsparingstiltak i oppvekst

 • Øker potten til nye læremidler til totalt 3 millioner kroner

 • Reverserer kutt i spesialundervisning

 • Reverserer kutt i barne-, ungdom- og familietjenesten

 • Reverserer kutt i kultur og tilrettelagt fritid

 • Reverserer flatt innsparingstiltak i levekår

 • Igangsetter opprettelse av øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i 2023

 • Klinisk ernæringsfysiolog (med master)

 • Økt grunnbemanning i hjemmetjenesten

 • Reverserer kutt i ROP-teamet og NAV

 • Styrker fysio- og ergoterapitjenesten

 • Økte midler til vedlikehold

 • Fastprisavtaler på strøm

 • Reduserer tilskudd til Sola kirkelige fellesråd

 • Alle skoler i Sola skal delta i «uke 6» for å lære mer om seksualitet, kjønn og grensesetting

 • Kommunens ansatte skal kurses i rosa kompetanse for å øke kompetansen innen kjønns- og seksualitetsmangfold

 • Kommunen skal ha en handlingsplan mot rasisme og diskriminering

 • I større grad involvere interesseorganisasjoner i kommunens planlegging og utforming av tjenester og tilbud

 • Innføre en Sola-standard for pårørendesamarbeid

 • Stille strenge krav til utbyggere og leverandører for å forhindre arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og useriøse aktører

 • Alle kommunale bygg skal sertifiseres som Miljøfyrtårn

 • Kommunen skal ha en handlingsplan for dyrevelferd

 • Finne ut hvordan kommunen kan redusere matsvinn

 • Miljø skal være et tildelingskrav i offentlige anskaffelser og kommunen skal være arealnøytral

Folkets Parti

Folkets Parti brøt ut av posisjonsbudsjettet fordi de ikke ville godta prisøkningen på blant annet VAR-kostnader som ligger til grunn for budsjettet. I sitt eget forslag sier de også nei til en ny forskrift for vann- og avløp, som blant annet fører til dyrere avgifter for flere.

– Vi står likevel på den plattformen som vi har blitt enige om med de andre posisjonspartiene, sier leder Ove Evertsen.

De har dermed mange et budsjettforslag med mye til felles med flertallsbudsjettet, men samtidig markerer de sine egne saker.

– Vi vil ha bort symbolpolitikken. Vi ønsker ikke et klima- og miljøfond, og vi ønsker ikke plastinnsamlingen der bare en liten der går til gjenvinning, sier han.

Ove Evertsen sier FP ønsker å lette de økonomiske byrdene for folk og vil ikke ha en 40 prosent avgiftsøkning på vann.

– Avgifter på vann- og avløp økes med 3,7 prosent. Ikke med 40 prosent, sier han.

Kommunedirektøren kom i sitt budsjettforslag med en innsparing på dragefesten på 130.000 kroner, som er kommunens tilskudd. Flertallspartiene har lagt summen inn i sitt budsjett, men Folkets Parti vil gi mer.

– Dragefesten er det beste eksempelet vi har på samskaping. Her deltar kommunen sammen med Sola drageklubb og IL Havdur, påpeker Evertsen.

Her er andre prioriteringer i drift og investeringer fra FP:

 • Skolefrokost på alle ungdomsskolene
 • Ingen økning i husleie på kommunale boliger
 • Reduserte priser i svømmehallene. Et familiekort skal maks koste 2300 kroner per halvår
 • SFO-satsene reduseres med 500 kroner for heltidsplass og 300 kroner for 60 prosent plass
 • En million kroner til frivilligheten
 • Seniortiltak for å få folk til å stå lenger i jobbene i helsesektoren
 • Natursenter til Jæren Friluftsråd
 • Økt støtte til Dragefestivalen
 • Utvikling av Sola kommune-appen
 • Blått Flagg sertifisering av Solastranden

Venstre

Også Venstre står alene med sitt budsjettforslag, og det ble fremmet av Koenraad Beeckman. Også Venstre vil det samme som de øvrige partiene når det gjelder å holde fremdriftsplanen for det nye svømmeanlegget og samtidig beholde driften i varmtvannsbassenget til ny hall står ferdig. Men Venstre mener at kostnadene til svømmehallen kan reduseres.

I tillegg vil Venstre, som de andre, beholde matombringingen til hjemmeboende og reversere kutt i skole og tilrettelagt fritid. Men partiet har også sine andre prioriteringer som er ulik de andre.

– Vi vil samlokalisere et nytt kultursenter i Tananger med Storevarden skole. Det vil komme begge til gode, og det vil redusere kostnadene, mener Beeckman.

Partiet tar også ut utgiftene til skolefrokost på ungdomstrinnet, slik de har argumentert med flere ganger.

– Vi prioriterer elevenes hoder og læring fremfor elevenes mager. Vi bruker heller penger på flere lærere og velger vekk skolefrokosten. Hele det siste året har vi fått høre om lærere som etterlyser flere læremidler. Derfor legger vi inn mer penger til innkjøp av læremidler, både digitale og i papirformat. Dette er nødvendige grep for at man skal tilby tilfredsstillende tilpasset undervisning og for å sikre læremidler som er oppdatert etter nye læreplanmål. Skolebibliotekenes budsjetter økes også siden de er en viktig læringsarena for elevene i skolene, sier han.

Her er andre prioriteringer i drift og investeringer fra Venstre:

 • Flytte driftsstasjonen til Soma og selge den planlagte tomten i Tananger
 • Reversere kutt i spesialundervisning 1,5 millioner

 • Reversere kutt i barne, ungdom og familietjenesten

 • Barne/skolepsykolog

 • Skolebiblioteksatsing

 • Økt tidlig innsats med to millioner

 • Dragefestivalen

 • Felles fyrverkeri

 • Tilrettelagt fritid

 • Scenetrekk Sola kulturhus

 • Kulturelle barnehagesekken

 • Sola kulturskole 50 års jubileum

 • Økt elitetilskudd

 • Økt tilskudd fritidsaktiviteter

 • Mer vedlikeholdsmidler til veier

 • Jordmor

 • Åpne flere sykehjemsplasser

 • Gamle Tananger kapell står tom og fremstår i sin nåværende stand som lite attraktivt for nærmiljøet. Kommunedirektøren bes våren 2023 fremme en sak for kommunestyret for endelig vedtak og effektuering av riving/renovering av gamle Tananger kapell.

 • Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede nye retningslinjer for fleksibel skolestart som gjør det enklere for foreldre å søke om utsatt skolestart for 6-åringer, og hvor to opptak i året er en del av utredningen

 • Turvei Hafrsfjord er et viktig folkehelseprosjekt som gir Solas befolkning tilgang til vakker natur og historisk mark. Det skal være en fortsatt progresjon i arbeidet med å utvikle og gjennomføre dette prosjektet

 • Vil at Sola skal bli en «sykkelvennlig» kommune

 • Flere holdeplasser for bysykler